دوره های مجازی سازی (Virtualization) - دوره های VMware vSphere

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage

برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
52 ساعت آشنایی با Active Directory و NetInfra دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage

دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage

برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
52 ساعت آشنایی با Active Directory و NetInfra دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage