دوره های هوش تجاری BI - Business Intelligence

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
65 ساعت تسلط به SQL Server دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

کارگاه عملی Power BI

برای مشاهده سرفصل کارگاه عملی Power BI کلیک کنید
24 ساعت دوره فشرده و کاربردی BI کارگاه عملی Power BI