دوره های آموزشی طراحی و تحلیل و تست نرم افزارUML, Software Requirements, ISTQB)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis

برای مشاهده سرفصل دوره روش های کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار کلیک کنید
24 ساعت UML و تجربه در نولید نرم افزار دوره روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار Software Requirements Analysis

دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار

سرفصل دوره ISTQB
24 ساعت آشنایی با مفاهیم مهندسی نرم افزار و تولید نرم افزار دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار