دوره های آموزشی طراحی و تحلیل و تست نرم افزارUX & UI,UML, Software Requirements, Jira, Agile Methods, ScrumXP, ISTQB)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار

برای مشاهده سرفصل UML کلیک کنید
36 ساعت آشنایی با مفاهیم شی گرایی دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار

دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams

برای مشاهده سرفصل Agile کلیک نمایید
24 ساعت تجریه در تولید نرم افزار دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams

دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار

سرفصل دوره ISTQB
24 ساعت آشنایی با مفاهیم مهندسی نرم افزار و تولید نرم افزار دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار