دوره های آموزشی طراحی و تحلیل و تست نرم افزارUX & UI,UML, Software Requirements, Jira, Agile Methods, ScrumXP, ISTQB)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار

سرفصل دوره ISTQB
24 ساعت آشنایی با مفاهیم مهندسی نرم افزار و تولید نرم افزار دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار

دوره مقدمه ای بر User Experience Design UX

برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با برنامه نویسی ، طراحی نرم افزار و User Interface Design دوره مقدمه ای بر User Experience Design UX

دوره Specialized User Experience Design

برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Experience Design کلیک کنید
50 ساعت مقدمه ای بر User Experience Design دوره Specialized User Experience Design

دوره Specialized User Interface Design UI

برای مشاهده سرفصل دوره مقدمه ای بر User Interface Design کلیک کنیدa
50 ساعت مقدمه ای بر User Experience Design دوره Specialized User Interface Design UI