دوره های آموزشی طراحی و تحلیل و تست نرم افزار (UML, Software Requirements, Jira, Agile Methods, ScrumXP, ISTQB)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

ورکشاپ خودکاری سازی آزمون برای توسعه دهندگان نرم افزار (TDD)

برای مشاهده سرفصل ورکشاپ خودکاری سازی آزمون برای توسعه دهندگان نرم افزار (TDD) کلیک کنید
8 ساعت 3 سال تجربه برنامه نویسی ورکشاپ خودکاری سازی آزمون برای توسعه دهندگان نرم افزار (TDD)

دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار

سرفصل دوره ISTQB
24 ساعت آشنایی با مفاهیم مهندسی نرم افزار و تولید نرم افزار دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار

دوره Jira in Action

برای مشاهده سرفصل دوره Jira in Action کلیک کنید
24 ساعت تجربه در تولید نرم افزار دوره Jira in Action