دوره های آموزشی مدیریت فاوا (IT Management) مانند ITIL Cobit BPMN BABOK PMBOK

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
40 ساعت - دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات Information Technology Strategic Planning

سرفصل دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
16 ساعت ندارد دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات Information Technology Strategic Planning

دوره معماری سازمانی مقدماتی Enterprise Architecture Fundamentals-EA1

سرفصل دوره معماری سازمانی مقدماتی
16 ساعت آشنایی مقدماتی با مفاهیم فناوری اطلاعات، مدل سازی فرآیندها و تحلیل سیستم ها دوره معماری سازمانی مقدماتی Enterprise Architecture Fundamentals-EA1

دوره معماری سازمانی پیشرفته مبتنی بر TOGAF 9

سرفصل دوره معماری سازمانی پیشرفته
24 ساعت معماری سازمانی مقدماتی دوره معماری سازمانی پیشرفته مبتنی بر TOGAF 9

دوره یکپارچه سازی سازمانی Enterprise Integration

سرفصل دوره یکپارچه سازی سازمانی
16 ساعت آشنایی با اصول، مفاهیم و متدولوژی های معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته مبتنی بر TOGAF 9 دوره یکپارچه سازی سازمانی Enterprise Integration