دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

بوت کمپ رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
24 ساعت Network+ بوت کمپ رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA

MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer

برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
16 ساعت دوره MTCNA MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer

دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCUME

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCUME کلیک کنید
16 ساعت MTCNA دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCUME

دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE

برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
16 ساعت MTCNA دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE