دوره های آموزش بانک اطلاعاتی SQL Server 2016 شامل SQL Design و SQL Admin

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره SQL Server 2016 Design

برای مشاهده سرفصل SQL Design کلیک کنید
54 ساعت آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره SQL Server 2016 Design

دوره SQL Server 2016 Admin

برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Admin کلیک کنید
54 ساعت SQL Server 2016 Design دوره SQL Server 2016 Admin