دوره های آموزش بانک های اطلاعاتی مایکروسافت MCTS:SQL Server 2017 Implementation Admin Performance Tuning

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره کمپ نوروزی SQL Server 2017 Design

برای مشاهده سرفصل SQL 2014 Design کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره کمپ نوروزی SQL Server 2017 Design

دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation

برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
54 ساعت آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation

دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation

برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
54 ساعت آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation