دوره های آموزش بانک های اطلاعاتی مایکروسافت MCTS:SQL Server 2017 Implementation Admin Performance Tuning

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین (لایو) SQL Server 2019 , Database Development (Implementation)

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین SQL Server 2019 , Database Development (Implementation) کلیک کنید
35 ساعت آشنایی با مفاهیم بانک های اطلاعاتی MS Access دوره آنلاین (لایو) SQL Server 2019 , Database Development (Implementation)

دوره حضوری SQL Server 2019 Database Development Implementation

برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
54 ساعت آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره حضوری SQL Server 2019 Database Development Implementation

دوره حضوری SQL Server 2019 Database Development Implementation

برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2019 Database Development Implementation کلیک کنید
54 ساعت آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره حضوری SQL Server 2019 Database Development Implementation