دوره های آموزش بانک های اطلاعاتی مایکروسافت MCTS:SQL Server 2017 Implementation Admin Performance Tuning

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

بوت کمپ نوروزی SQL Server 2017 Database Development Implementation

برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access بوت کمپ نوروزی SQL Server 2017 Database Development Implementation