دوره های آموزش بانک های اطلاعاتی مایکروسافت MCTS:SQL Server 2017 Implementation Admin Performance Tuning

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation

برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
54 ساعت آشنایی با بانک های اطلاعاتی MS Access دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation

دوره SQL Server 2017 Admin

برای مشاهده سرفصل SQL 2017 Admin کلیک کنید
54 ساعت SQL Server 2016 Design یا SQL Server 2017 Design دوره SQL Server 2017 Admin

دوره SQL Server 2017, Performance Tuning

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی SQL Server 2017, Performance Tuning کلیک کنید
32 ساعت SQL Server 2016, Implementation and Maintenance - Administration دوره SQL Server 2017, Performance Tuning