دوره های برنامه نویسی سی شارپ C#.Net Programming (آموزش C#، آموزش C#.Net)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
24 ساعت آشنایی با الگوریتم و فلوچارت دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
24 ساعت آشنایی با الگوریتم و فلوچارت دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms

برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
40 ساعت MS .NET Fundamentals دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms

دوره برنامه نویسی پیشرفته Programming in C# (2) 70-483

برای مشاهده سرفصل دوره Programming in C#2 کلیک کنید
36 ساعت Programming in C#(1) دوره برنامه نویسی پیشرفته Programming in C# (2) 70-483

کارگاه برنامه نویسان Beautiful Design and Code Workshop I

برای مشاهده سرفصل کامل کارگاه Beautiful Design and Code Workshop I کلیک کنید
24 ساعت تجربه برنامه نویسی حداقل 15 ساعت در هفته، تسلط بر HTML CSS، آشنا با JavaScipt، آشنا به Object Oriented در C#، آشنا با ASP.NET MVC، آشنا با EF کارگاه برنامه نویسان Beautiful Design and Code Workshop I