دوره های برنامه نویسی موبایل (ATC-Android, iOS برنامه نویسی اندروید)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره ATC - Java Fundamentals for Android Development

برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
12 ساعت - دوره ATC - Java Fundamentals for Android Development

دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید

برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
30 ساعت Java Fundamentals for Android Development دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید

دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته

برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
28 ساعت ATC - Android Application Development دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته