دوره های برنامه نویسی موبایل (Android, iOS برنامه نویسی اندروید)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره Java Fundamentals for Android Development

برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
12 ساعت - دوره Java Fundamentals for Android Development

دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید

برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
36 ساعت Java Fundamentals for Android Development دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید

بوت کمپ نوروزی Android Application Development برنامه نویسی اندروید

برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
32 ساعت Java Fundamentals for Android Development بوت کمپ نوروزی Android Application Development برنامه نویسی اندروید