دوره های برنامه نویسی وب Win Apps سی شارپ C# (آموزش C#، آموزش ADO.NET)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
24 ساعت آشنایی با الگوریتم و فلوچارت دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C#

دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms

برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
40 ساعت MS .NET Fundamentals دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms

دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms

برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
40 ساعت MS .NET Fundamentals دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms