دوره های برنامه نویسی پایتون (Python، Django، Data Science)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی با پایتون Python

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین برنامه نویسی با پایتون Python کلیک نمایید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی با پایتون Python

دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python

برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python

دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python

برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
40 ساعت آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی دوره حضوری برنامه نویسی با پایتون Python

دوره حضوری Deep learning for Text and Image with Python

برای مشاهده سرفصل دوره Deep learning for Text and Image with Python کلیک نمایید
40 ساعت برنامه نویسی با پایتون، شناخت دقیق Neural Network، آشنایی با Numpy و Scikit، پیش زمینه ریاضی دروس آمار و احتمال و جبر خطی دوره حضوری Deep learning for Text and Image with Python

دوره حضوری Python for Network Engineers

برای مشاهده سرفصل دوره Python for Network Engineers کلیک نمایید
30 ساعت CCNA دوره حضوری Python for Network Engineers