دوره های برنامه نویسی پیشرفته وب NET Programming. شامل Angular JS و Building Modern Web apps و Vue.js و Beautiful Design