دوره های برنامه نویسی پیشرفته وب NET Programming. شامل Angular JS و Building Modern Web apps و Vue.js و Beautiful Design

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین برنامه نویسی React JS

برای مشاهده سرفصل دوره React JS کلیک کنید
40 ساعت آشنایی با زبان های HTML و CSS و JavaScript دوره آنلاین برنامه نویسی React JS

دوره حضوری برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET

برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی Microsoft ASP.NET Core Blazor.NETکلیک کنید
40 ساعت آشنایی با زبان برنامه نویسی سی شارپ و HTML, CSS دوره حضوری برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET