دوره های برنامه نویسی پیشرفته وب NET Programming. شامل Angular JS و Building Modern Web apps و Vue.js و Beautiful Design

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET

برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی Microsoft ASP.NET Core Blazor.NETکلیک کنید
30 ساعت آشنایی با زبان برنامه نویسی سی شارپ و HTML, CSS دوره برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET