دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری A+ Essentials and IT Technician

برای مشاهده سرفصل دوره A+ Essentials and IT Technician کلیک کنید
40 ساعت مبانی IT، Windows دوره حضوری A+ Essentials and IT Technician

دوره آنلاین (لایو) +Network

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین +Network کلیک کنید
24 ساعت +A دوره آنلاین (لایو) +Network

دوره حضوری +Network

برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
30 ساعت A+ دوره حضوری +Network

دوره آنلاین +Security

برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
30 ساعت Network+ دوره آنلاین +Security