دوره های سخت افزار، شبکه و مفاهیم امنیت شامل A+ Network+ Security+ CompTIA

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره A+ Essentials and IT Technician

برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
40 ساعت مبانی IT، Windows دوره A+ Essentials and IT Technician

دوره A+ Essentials and IT Technician

برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
40 ساعت مبانی IT، Windows دوره A+ Essentials and IT Technician

دوره +Network

برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
30 ساعت A+ دوره +Network

دوره +Network

برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
30 ساعت A+ دوره +Network

دوره +Network

برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
30 ساعت +A دوره +Network

دوره +Storage

برای مشاهده سرفصل +Storage کلیک کنید
20 ساعت ندارد دوره +Storage

دوره +Security

برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
30 ساعت Network+ دوره +Security