دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCITP, MCSA 2016, MCSE 2016)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره MCSA: Windows Server 2012

سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2012
140 ساعت Network+ دوره MCSA: Windows Server 2012