دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCITP, MCSA 2012, MCSE 2012)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره MCSA: Windows Server 2012

سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2012
140 ساعت +Network دوره MCSA: Windows Server 2012

دوره MCSA: Windows Server 2012

سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2012
140 ساعت Network+ دوره MCSA: Windows Server 2012