دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCITP, MCSA 2012, MCSE 2012)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

کمپ نوروزی Installing and Configuring Windows Server 2012 - 70-410

به زودی اعلام خواهد شد
40 ساعت +Network کمپ نوروزی Installing and Configuring Windows Server 2012 - 70-410

دوره MCSA: Windows Server 2012

سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2012
140 ساعت +Network دوره MCSA: Windows Server 2012