دوره های مهندسی شبکه مایکروسافت (MCITP, MCSA 2016, MCSE 2016)

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره MCSA: Windows Server 2016

سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
140 ساعت +Network دوره MCSA: Windows Server 2016