دوره های هوش تجاری BI - Business Intelligence

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
65 ساعت تسلط به SQL Server دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
65 ساعت تسلط به SQL Server دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

دوره آموزشی داده کاوی Data Mining

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی Data Mining کلیک کنید
20 ساعت دوره آموزشی OLAP, BI Modeling دوره آموزشی داده کاوی Data Mining