دوره های هوش تجاری BI Pack - PowerBI - Data Mining - R - Business Intelligence

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
72 ساعت تسلط به SQL Server دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI

برای مشاهده سرفصل کارگاه عملی Power BI کلیک کنید
24 ساعت دوره فشرده و کاربردی BI طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI