دوره های هوش تجاری BI Pack - PowerBI - Data Mining - R - Business Intelligence

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
72 ساعت تسلط به SQL Server دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
18 ساعت دوره فشرده و کاربردی BI دوره آنلاین طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI

طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI

برای مشاهده سرفصل کارگاه عملی Power BI کلیک کنید
24 ساعت دوره فشرده و کاربردی BI طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI