دوره های هوش تجاری BI Pack - PowerBI - Oracle Data Warehouse Pack - Tableau - Business Intelligence

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره حضوری آنلاین (لایو) فشرده و کاربردی BI Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

برای مشاهده سرفصل دوره آنلاین فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining کلیک کنید
72 ساعت تسلط به SQL Server دوره حضوری آنلاین (لایو) فشرده و کاربردی BI Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

دوره آنلاین (لایو) طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI

برای مشاهده سرفصل دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
30 ساعت دوره فشرده و کاربردی BI دوره آنلاین (لایو) طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI