دوره های هوش تجاری BI Pack - PowerBI - Oracle Data Warehouse Pack - Tableau - Business Intelligence

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره کمپ نوروزی Applied Business Intelligence

برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
56 ساعت تسلط به SQL Server دوره کمپ نوروزی Applied Business Intelligence

دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
72 ساعت تسلط به SQL Server دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining

کمپ نوروزی دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI

برای مشاهده سرفصل دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
24 ساعت دوره فشرده و کاربردی BI کمپ نوروزی دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI

طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI

برای مشاهده سرفصل دوره طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI کلیک کنید
24 ساعت دوره فشرده و کاربردی BI طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI

دوره Tableau

برای مشاهده سرفصل دوره Tableau کلیک کنید
8 ساعت آشنایی با علم آمار و یک زبان برنامه نویسی دوره Tableau