کارگاه های تکمیلی SQL

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

کارگاه استفاده از XML در SQL Server

سرفصل کارگاه استفاده از XML در SQL Server
8 ساعت SQL Server Design کارگاه استفاده از XML در SQL Server