کارگاه های تکمیلی SQL

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

کارگاه Practical SQL Queries

برای مشاهده سرفصل کارگاه Practical SQL Queries   کلیک نمایید.
16 ساعت SQL Server 2016, Design and Implementation کارگاه Practical SQL Queries