کارگاه های تکمیلی SQL

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره کمپ نوروزی- کارگاه Practical SQL Queries

برای مشاهده سرفصل کارگاه Practical SQL Queries   کلیک نمایید.
16 ساعت SQL Server 2016, Design and Implementation دوره کمپ نوروزی- کارگاه Practical SQL Queries