دوره آموزشی SQL Server 2016 Design

دوره آموزشی  SQL Server 2016 Design

در انتهای دوره آموزشی SQL دانشجويان قادر خواهند بود:

سرویس SQL را نصب نمایند.
اجزاء SQL Server  را تشریح نمایند.
پایگاه های داده حرفه ایی را در SQL Server طراحی نمایند.
مفاهیم پایه برنامه نویسی با T-SQL را تشریح نمایند.
پایگاه داده  و اجزاء وابسته به آن را ایجاد نمایند و آنها را مدیریت کنند.
صحت اطلاعات را با اجزایی از قبیل Constraint, Defaults, Rules و ... کنترل کنند.
برنامه ریزی جهت استفاده از Index ها انجام دهند.
Index ایجاد نمایند و نگهداری کنند.
View ایجاد نمایند, نگهداری کنند و از آن استفاده کنند.
Function بسازنند و از آنها استفاده کنند.
Stored Procedure طراحی و ایجاد نمایند و از آن استفاده نمایند.
Trigger بسازنند.
میان چندین سرورهای با استفاده از پرسش ها و تراکنش ها  توزیع شده  و  Partitioned View برنامه نویسی کنند.
اجرای Query ها را بهبود بخشند.
Query ها را آنالیز کنند.
از Transaction و Lock ها برای قابلیت بازیابی و کنترل همزمانی استفاده کنند.

برا ی مشاهده سرفصل SQL 2014 Design کلیک کنید


دوره SQL، دوره آموزشی SQL، آموزش SQL، دوره آموزش SQL