دوره آنلاین (لایو) Android Application Development برنامه نویسی اندروید

دوره آنلاین (لایو) Android Application Development برنامه نویسی اندروید

مدت دوره:

36 ساعت

پیشنیاز:

Java Fundamentals for Android™ Development

اهداف دوره برنامه نویسی اندروید:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
برنامه های عادی برای سیستم عامل اندروید را با ابزار اندروید استدیو و زبان جاوا تولید نمایند. از وب سرویس، دیتابیس و نقشه گوگل در برنامه خود استفاده نموده و به کامپوننت های اندروید مانند اکتیوی تی و سرویس ها مسلط شده و از GIT برای نگهداری پروژه خود استفاده نماین و یا با استفاده از دوربین و یا انتخاب از گالری، تصاویر را در نرم افزار مدیریت نمایند.


سرفصل دوره Android Application Development:

Lesson 1 : Introduction to Android
- Android history
- Android OS structure
- Tools and configs
- Install SDK and Android studio
- Emulators and AVD
- Hello world in Android
- Android project structure
- Review JAVA fundamental courses
Lesson 2 : Frontend: Design and UI / Resources, GIT
- Android widgets rules
- View
- Button, Edit text, Text View, Image view
- Relative Layout, Linear Layout, Constraint Layout, Scroll View
- Strings, Colors
- Multilingual app by multi Values
- Context
- Toast
- Click Listener, Long Click listener
- GIT, Source control
Lesson 3 : Backend: Java in Activities
- Android Components
- Activity structure
- Activity life cycle methods
- Intent, put extra
- startActivityForResult
- Camera, Gallery
- Using libraries in Android
- Glide, EasyImage
- Android permissions
- Navigation Drawer
- Shared Preferences
- HAWK
- ListView
Lesson 4 : REST Webservices
- Multi-Threading
- Handler
- HTTP URL connection
- Rest Web services
- AsyncHTTP client
- JSON, GSON
- Yahoo Weather Service
- IMDB Rest Webservice
- IPAPI Rest Webservice
- Progress Dialog, Activity Dialog, Alert Dialog
Lesson 5 : Database, Broadcast Receiver
- SQLite
- SqliteOpenHelper
- Android ORM (Sugar ORM)
- Video View
- Broadcast Receiver for incoming Calls and manage Video playing
- Custom Views
- WebView
- Notification
- Shapes, style, selector
- Menu
Lesson 6 : Fragments, GPS, Google Map, Maps API, Map Interface
- Google MAP
- Getting a Google API key
- Adding a Google Map Marker
- Methods to Capture a User’s Location
- Reverse Geolocation and Geocoder Class
- GPS, get user location
- Create simple location base app
- Fragments, View Pager
Lesson 7 : Advance topics, Review
- Recycler View
- Service
- Event bus
- Download manager by background Service

جزئیات سرفصل آموزشی دوره Android Application Development را از طریق لینک زیر دریافت کنید:
سرفصل دوره سماتک سرفصل دوره ATC Android Application Development: