دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel

دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel

خلاصه دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel:

یکی از محبوب ترین زبان های توسعه نرم افزار های تحت وب ، زبان PHPاست که با توجه به ظرفیت های خود به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که نرم افزار های متنوعی را ایجاد کنند . در سطح پیشرفته فریم ورک Laravel نیز یکی از محبوب ترین فریم ورک های زبان PHPمحسوب می شود که علاوه بر ارائه امکانات فراوان به توسعه دهنده دارای جامعه ی انبوهی از توسعه دهندگان است و از آن در پروژه های مختلفی بهره گرفته شده است .


مدت دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel:

60 ساعت


پيش نياز دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel:

- آشنایی با اینترنت
- آشنایی با مباحث توسعه نرم افزار
- آشنایی با client side ( Html / Css / JavaScript )


مخاطب دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel:

علاقه مندان به توسعه نرم افزار های تحت وب


اهداف دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
- ارائه سناریو های مناسب برای پروژه ها با توجه به ظرفیت هایPHP و فریم ورک Laravel
- توانایی پیاده سازی نرم افزار های بزرگ
- توسعه وب سرویس برای ارائه به دیگر نرم افزار ها (Web Application , Mobile Application)
- حضور در شرکت های معتبر نرم افزاری


سرفصل دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel:

Season 1: (Introduction, Data Types)
- Introduction, PHP history, compare versions
- Use PHP and HTML (Embedding PHP code on a page)
- PHP programing tools
- Install XAMPP
- Create first PHP app (Hello World)
- Basic rules
- Variables
- Strings
- String functions
- Numbers part one: Integers
- Numbers part two: Floating points
- Arrays
- Associative arrays
- Array functions
- Booleans
- NULL and empty

Season 2: (Logical Expressions, Loops, Array, Functions and Debugging)
- If statements
- Else and elseif statements
- Logical operators
- Switch statements
- While loops
- For loops
- Foreach loops
- Continue
- Break
- Understanding array pointers
- Defining functions
- Function arguments
- Returning values from a function
- Multiple return values
- Scope and global variables
- Setting default argument values
- Common problems
- Warnings and errors
- Debugging and troubleshooting

Season 3: (Forms and pass variables, Cookies and Sessions)
- Links and URLs
- Using GET/POST values
- Encoding GET/POST values
- Encoding for HTML
- Including and requiring files
- Building forms
- Detecting form submissions
- Single-page form processing
- Validating form values
- Problems with validation logic
- Displaying validation errors
- Custom validation functions
- Working with cookies
- Setting cookie values
- Reading cookie values
- Unsetting cookie values
- Working with sessions

Season 4: (Ajax, Regular Expression, Http Headers, Http Status Codes)
- Modifying headers
- Page redirection
- Single-page form with validations
- Using JSON in PHP
- Regex
- Http status codes

Season 5: (MySQL, DDL, DML)
- MySQL introduction
- Creating a database
- Creating a database table
- CRUD in MySQL
- Populating a MySQL database
- Relational database tables
- Populating the relational table

Season 6: (SQL Security, Mysqli, PDO, File)
- SQL injection
- Database APIs in PHP
- Connecting to MySQL with PHP
- Retrieving data from MySQL
- Working with retrieved data
- Creating records with PHP
- Updating and deleting records with PHP
- Escaping strings for MySQL
- Introducing prepared statements
- Working with file

Season 7: (Object-Oriented Programming (OOP))
- Introducing the concept and basics of OOP
- Defining classes
- Defining class methods
- Instantiating a class
- Referencing an instance
- Defining class properties
- Understanding class inheritance
- Setting access modifiers
- Using setters and getters
- Working with the static modifier
- Reviewing the scope resolution operator
- Referencing the Parent class
- Using constructors and destructors
- Cloning objects
- Comparing objects

Season 8: (Composer, Design Pattern)
- Composer and Auto Loading
- Introduction to Design Patterns
- MVC design pattern
- Dependency injection
- Review Other Design Pattern

Season 9: (Create Mini Framework, .htaccess File, Routing System)
- Introduction of Dependency Manager
- Review and creating Mini Framework
- Working with .htaccess file
- Create Routing System

Session 10: (Models, Views, Controllers)
- Models
- Controllers
- Views

Season 11: (Laravel Introduction and install, Routing, Build Professional System, Git)
- Laravel Installer, Composer & Optional Tools Install
- Folder Structure
- Laravel Lifecycle
- Advanced Routing
- Git

Season 12: (Controllers, Middleware, Request, Resume Building Professional System)
- Accessing The Request
- Defining Middleware
- Registering Middleware
- Global Middleware
- Middleware Parameters
- Resource Controllers
- Controller Middleware

Season 13: (Database, Model, Eloquent ORM, Validation, Resume Building Professional System)
- Migrations
- Seeding
- Query Builder
- Eloquent & Relationships
- Request Validation
- Custom Validation

Season 14: (Views, Authentication, Authorization, Resume Building Professional System)
- Creating Views
- Passing Data to Views
- View Composers
- Blade Templates
- Authentication
- Authorization

Season 15: (Resume Building Professional System)
- Events
- Queues
- File Storage
- Restful APIجزئیات سرفصل آموزشی دوره برنامه نویسی PHP و فریم ورک Laravel را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

سرفصل دوره سماتک