دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning

دوره حضوری آنلاین (لایو) Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning

خلاصه:

دانشجویان پس از طی این دوره شما قادر خواهند بود توسط زبان PL/SQL در پایگاه داده اوراکل زیر برناهه هایی از قبیل procedure ، function ، trigger ، package و غیره را ایجاد کنند و با امکانات اوراکل که مربوط به بهبود کارایی پایگاه داده و بهبود عمکرد پرس و جوها می‌باشد از جمله partitioning، indexing ، and summary data materialized views و Performance query آشنا خواهند شد.


مدت دوره:

40 ساعت

پيش نياز:

Oracle SQL

مخاطبین:

• برنامه نویسان اوراکل که از پایگاه داده اوراکل جهت پیاده سازی کسب و کار برنامه های خود استفاده میکنند
• برنامه نویسان زبانهای گوناگون (java ، .net و غیره ) که جهت نگهدارای اطلاعات برنامه های خود از پایگاه داده اوراکل استفاده میکنند
• طراحان و برنامه نویسان انباره داده (Data Warehouse) که برای پیاده سازی ETL های خود از پایگاه داده اوراکل استفاده میکنند
• کارفرمایانی که از پایگاه داده اوراکل استفاده کرده و نیاز به کسب دانش بیشتر جهت استخراج و کار با داده های جمع آوری شده توسط برنامه های کاربردی دارند


اهداف دوره:

• رویه و تابع ایجاد کرده و روشهای مختلف استفاده از آنها را بشناسند
• انواع پکیج ها را طراحی و ایجاد کنند
• با انواع پکیج های از پیش ساخته اوراکل آشنا شده و از آنها در نوشتن برنامه های خود استفاده کنند
• از روشهای overload رویه ها و توابع برای انعطاف پذیری بیشتر برنامه های کاربردی استفاده کنند
• برای پوشش کسب و کارهای برنامه های کاربردی trigger تعریف کنند
• با روش های گوناگون پیاده سازی SQL های پویا آشنا شوند
• وایستگی های موجود در پایگاه داده را شناخته و مدیریت کنند
• از انتخاب های مربوط به بهبود کارایی از جمله پارتیش بندی ، ایندکس گذاری ، خلاصه سازی داده ها استفاده کنید
• از امکانات پیشرفته دستورات SQL اوراکل از جمله توابع تحلیلی ، پرس و جوهای بازگشتی ، Temporary Table استفاده کنید


سرفصل دوره:

PL/SQL Fundamental Objectives
• Introduction to PL/SQL
• Declaring PL/SQL Identifiers
• Writing Executable Statements
• Interacting with the Oracle Server
• Writing Control Structures
• Working with Composite Data Types
• Using Cursors
• Handling Exceptions
• Creating Stored Procedures and Functions

Develop PL/SQL with Program Units and performance tuning Objectives
• Creating Stored Procedures
Describe PL/SQL blocks and subprograms
Describe the uses and benefits of procedures
Create, call, and remove procedures
Use formal and actual parameters
Identify the available parameter-passing modes
Pass parameters using the positional, named, or combination techniques
Handle exceptions in procedures
View the procedure information

• Creating Functions and Debugging Subprograms
Creating Stored Functions
The Difference Between Procedures and Functions
Developing Functions
Creating and Executing and Removing Functions
Identifying the Advantages of Using Stored Functions in SQL Statements
Using User-Defined Functions in SQL Statements
Using a PL/SQL Function in the SQL WITH Clause
Restrictions When Calling Functions from SQL statements

•Creating Packages
Using PL/SQL Packages
The Components of a PL/SQL Package
The Visibility of a Package’s Components
Developing a PL/SQL Package
Creating the Package Specification and Package Body
Invoking the Package Constructs
Creating and Using Bodiless Packages
Removing a Package

•Working with Packages
Overloading Subprograms
Using Forward Declarations to Solve Illegal Procedure Reference
Initializing Packages
Using Package Functions in SQL and Restrictions
Controlling Side Effects of PL/SQL Subprograms
Persistent State of Packages
Persistent State of Package Variables and Cursors
Using PL/SQL Tables of Records in Packages

•Using Oracle-Supplied Packages in Application Development
Using Oracle-Supplied Packages
Examples of Some of the Oracle-Supplied Packages
How Does the DBMS_OUTPUT Package Work?
Using the UTL_FILE Package to Interact With Operating System Files
Using the UTL_MAIL Package

•Using Dynamic SQL
The Execution Flow of SQL
Working With Dynamic SQLWhen Do You Need Dynamic SQL?
Using Native Dynamic SQL (NDS)
Declaring Cursor Variables
Executing a PL/SQL Block Dynamically
Using Native Dynamic SQL to Compile PL/SQL Code

•Design Considerations for PL/SQL Code
Standardize constants with a constant package
Standardize exceptions with an exception package
Write PL/SQL code that uses local subprograms
Grant Roles to PL/SQL Packages and Standalone Stored Subprograms
Use the NOCOPY compiler hint to pass parameters by reference
Use the PARALLEL ENABLE hint for optimization
Use the AUTONOMOUS TRANSACTION pragma to run independent transactions within a single transaction
Describe the differences between invoker rights and definer rights

•Creating Compound, DDL, and Event Database Triggers
Describe compound triggers
Describe mutating tables
Create triggers on DDL statements
Create triggers on system events
Display information about triggers

•Oracle Index Optimization
Oracle Index types
Index cardinality
multi-column indexes
bitmap indexes
Index unique vs. index normal
Finding missing indexes
Partition Index and Local Indexes

•Partitioning
Getting optimal pruning
Partition exchange loading
Partitioning and unusable indexes
Partitioning method
Partitioning key
Partition granularity
Partitioning Indexes
Local Prefixed Indexes
Local Non-Prefixed Indexes
Global Prefixed Indexes
Global Non-Prefixed IndexesEfficient statistics management

•Materialized view
Explain the benefits of materialized views
Increase application performance using Materialized Views
Learn how to create and use Materialized
Different types of materialized views
Views and Materialized View logs
Set Materialized Views to refresh in a variety of ways
Create materialized views
Create materialized view logs
Refreshing materialized views
Altering Materialized Views
Dropping Materialized views
Understand Materialized View Groups
Exploit Oracle’s Query Rewrite capability

•Advanced Features For Query and Query Performance Tuning Tips
Oracle SQL Analytics
SQL Aggregate Functions
Oracle Hierarchies
Using With Clause


جزئیات سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک آزمون آنلاین Oracle PL/SQL