دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET

دوره آنلاین (لایو) برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET

خلاصه دوره برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET:

در سال های اخیر صنعت وب به قدری دچار تغییر و تحول شده است که روزانه شاهد معرفی کتابخانه های متعدد از قبیل Angular, React.js, Vue.js, Aurelia, … هستیم. تنوع و گستردگی زیاد ابزارها باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی در سطح برنامه نویسان وب شده است. یادگیری هرکدام از کتابخانه ها نیز بدلیل داشتن امکانات متفاوت، نیازمند زمان و هزینه خود می باشد. تسلط به زبان JavaScript یا TypeScript کار ساده ای نبوده و در کنار آن آشنا شدن با Nodejs, Webpack, Jasmine, Gulp, ... نیز به عنوان ملزومات توسعه، اجتناب ناپذیر می باشد و البته کار اینجا تمام نمی شود! چراکه لازم است بخش های زیادی از برنامه های Web-Based سمت سرور تولید شوند و لذا باید به فکر انتخاب تکنولوژی های سمت سرور نیز از قبیلC#, Java, PHP, Payton, … نیز باشیم که هر کدام از آنها نیز در جایگاه خود دنیای بسیار متفاوتی دارند! از طرفی اکثر شرکت های نرم افزاری دنبال نیروهای Full Stack می باشند که بتوانند در هر دو طرف (فرانت و سرور) برنامه نویسی نمایند. به جرات می توان گفت که صرفا یادگیری مقدماتی تکنولوژی های مذکور حداقل یک سال زمان نیاز دارد! از طرف دیگر در هر برنامه وب بخش های مشترک زیادی بین فرانت و سرور وجود دارد که لازم است هر کدام از آنها نیز مجددا پیاده سازی شود و خود این موضوع نیز هزینه و زمان تولید برنامه را افزایش میدهد. پس چه باید کرد؟؟؟ شاید باور کردنی نباشد، ولی شرکت مایکروسافت با ابتکار بسیار جالبی، راهکار جذابی را در اختیار برنامه نویسان خود قرار داده است که نام آن Blazor است!!! تکنولوژی Blazor تمام نگرانی های فوق را برطرف نموده و دریچه جدیدی را پیش روی توسعه دهندگان قرار می دهد. Blazor همه این دوباره کاری ها و نگرانی های توسعه و تولید نرم افزار را از بین می برد و حتی برنامه نویسان سمت سرور نیز براحتی می توانند به دنیای زیبای فرانت وارد شده و UI خود را پیاده سازی نمایند. برنامه نویسی با Blazor در محیط یکپارچه Visual Studio و پلتفرم ASP.NET Core 3.0 و Visual Studio Code تجربه مدرن و دلپذیری از تولید نرم افزار را در اختیار شما قرار می دهد.


مدت دوره برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET:

30 ساعت


پيش نياز:

آشنایی با زبان برنامه نویسی سی شارپ و HTML, CSS.


مخاطبین دوره :

تمامی برنامه نویسان که علاقه مند به تولید برنامه های Web-Based می باشند یا کلیه تولید کننده گان نرم افزار که با چالش های تامین نیروی متخصص و هزینه های تولید سمت سرور و فرانت مواجه شدند که می توانند با استفاده از Blazor نرم افزارهای قدرتمندی را تولید نمایند.


سرفصل دوره برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET:

An introduction to Blazor for ASP.NET Core developers
o An open-source and cross-platform .NET
o Client-side web development
o WebAssembly fulfills a need
o Blazor: full-stack web development with .NET
o Get started with Blazor
Module 2: Responsive Web Design (RWD) Lessons
Introducing to Responsive Web Design
Introducing the Bootstrap framework & Component
Introducing the Toastr framework
Writing examples
Applied to real application

Blazor Architecture
Blazor app hosting models
o Blazor WebAssembly apps
o Blazor Server apps
o How to choose the right Blazor hosting model
o Deploy your app
Project structure for Blazor apps
o Project file
o Entry point
o Static files
o Configuration
o Razor components
o Pages
o Layout
o Bootstrap Blazor
o Build output
o Run the app
App startup
Build reusable UI components with Blazor
o An introduction to Razor
o Contents
o Use components
o Component parameters
o Child content
o Attribute splatting
o Event handlers
o Data binding
o Chained bind
o State changes
o Component lifecycle
o OnInitialized
o OnParametersSet
o OnAfterRender
o IDisposable
o Capture component references
o Invoke component method
o @key
o Capture element references
o Templated components
o Child content
o Template parameters
o Code-behind
o Cascading values and parameters
o Manual RenderTreeBuilder logic
Forms and validation
o Input Component
o Data annotation validators
o Filed level validation
o Model level validation
o Validation message
o Validation summary
o Custom validator
Call a WebAPI
o HttpClient and JSON helpers
o Cross-origin resource sharing (CORS)
o HttpRequestMessage
Component libraries
Dependency Injection
o ASP.NET Core dependency injection (DI)
o Add services to an app
o Configuring service lifetimes (Scoped, Singleton, Transient
o Request a service in a component
o Use DI in services
o Utility base component classes to manage a DI scope
Pages and layouts
o Create pages
o Page layout
o Main layout
o Inherits LayoutComponentBase
o Default layout
o Specify a layout in a component
o Centralized layout selection
o Nested layout
Routing
o Router component
o Navigation
o Base URLs
o Route template
o Route parameters
o Route constraints
o Double-asterisk catch-all syntax (**)
o NavLink component
o URI and navigation state helpers
JavaScript interop
o Invoke JavaScript functions from .NET methods
o Call a void JavaScript function
o Detect when a Blazor app is prerendering
o Capture references to elements
o Invoke .NET methods from JavaScript functions
State management
Security and Identity
o Authentication
o Blazor Server authentication
o Blazor WebAssembly authentication
o AuthenticationStateProvider service
o Implement a custom AuthenticationStateProvider
o Authorization
o AuthorizeView component
o Role-based and policy-based authorization
o Customize unauthorized content with the Router component
Handle errors
o Reacts to unhandled exceptions
o Handling exception
o Log errors
o Places where errors may occur
Debug
o Enable remote debugging
o Debug the app
Data access
(o Select a database engine (SQL or NoSQL
o Installing SQL Server or MongoDB
o Create and using Repository Service
Hosting and deplyment


جزئیات سرفصل آموزشی دوره برنامه نویسی Building Single Page Application with Blazor.NET را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک