دوره مبانی فین تک Fintech

دوره مبانی فین تک Fintech

سماتک با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و انستیتو ایزایران برگزار می کند:

اهداف دوره مبانی فین تک Fintech:

در سـال‌هـای گـذشـته فـناوری بـه هـمراه نـوآوری تغییرات گسـترده‌ای در بسیاری از کسب وکارهـا ایجاد کرده اسـت. کسب و کارهـای مـالی هـم از این تغییرات مـصون نـبوده‌انـد و در طـول ۱۰ سـال گـذشـته بسیاری از کسب وکارهـای مـالی شـاهـد دگـردیسی بـوده‌انـد. واژه‌هـایی مـانـند بـانک دیجیتال، بـانک مـجازی، ام بـانک، نـئوبـانک، بـانک ۰.۴ هـمه و هـمه بخشی از این تغییر را نـشان می‌دهـند. بسیاری از تغییرات هـم در نـهایت بـه بـلاکچین رسیده اسـت. بـلاکچین یکی از ۱۰ فـناوری بـرهـم‌زنـنده نـظم فعلی جـهان امـروز اسـت و بـرخی آن را یک فـناوری بنیادین می‌دانند که قابلیت تغییر بسیاری از مکانیسمهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی فعلی را دارد. رونــدهــای تغییر در کسب وکارهــای مـالی بـه حـدی شـدید شـده اسـت که در سـال‌هـای آینده قـطعاً تـصویر بسیار مـتفاوتی از بـانکداری نسـبت بـه آنـچه که در ذهـن داریم را مـشاهـده خـواهیم کرد. این دوره آمـوزشی تـلاش می‌کند مـدیران را بـرای مـواجـهه بـا این فـناوری آمـاده کند و بـه آن‌ها دید کامل و جامعی از روندهای تغییر در زمینه فینتک بدهد. در انتهای اين دوره دانشجويان دارای توانمندی¬های زیر خواهند بود:
- تشخیص فرآیندهای برهم‌زننده و جدید در حوزه مالی
- توانایی مدیریت امور مالیه شخصی


مدت دوره:

42 ساعت


پيش نياز:

ندارد


سرفصل دوره :

1- از انقلاب فین تک (fintech) تا انقلاب بلاکچین؛ نگاهی به تاریخچه بانکداری، بیمه و بورس در ایران و جهان و زمینه های رشد فین تک
2- استارت آپ ها و فین تک! آیا همه کسب و کارهای فینتک استارت آپ هستند؟ نقش استارت آپ ها در توسعه فین تک چیست؟
3- بررسی مفاهیم بانک دیجیتال، بانکداری باز و تحول شعب
4- رگولاتوری فین تک (regulatory fintech) چگونه باید باشد؟
5- نقشه راه و آینده فین تک، چگونه فین تک را به خدمت بگیریم؟ با فین تک چه باید کرد؟
6- ترسیم اکو سیستم فین تک ایران
7- پرداخت (Paytech)، چرا پرداخت جذاب ترین بخش فین تک است و آیا در آینده هم شاهد درخشش پرداخت خواهیم بود؟ بررسی مفهوم اکوسیستم و سوپراپ
8- رمیتنس (Remittances). آن ها چگونه به انتقال ساده، سریع و ارزان ارز در جهان کمک می کنند؟
9- بانک تک (Banktech)، بهشت گمشده! چرا این بخش از فین تک کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟
10- لندتک (Land tech) و کرادفاندینگ (Crowd funding) چگونه می خواهند جایگزین بانک ها شوند و دنیای بهتری بسازند؟
11- مدیریت مالی فردی چقدر جدی است؟
12- اینشور تک (Insure tech) . بیمه چگونه با کمک فناوری و نوآوری خودش را احیا می کند؟
13- ولث تک، سرمایه گذاری در آینده چگونه خواهد بود؟
14- رگ تک (Reg tech) ، آخرین سنگر فتح نشده توسط فناوری و نوآوری
15- روندهای فناوری و فناوری های توفنده
16- بیگ دیتا (Big Data)/ یادگیری ماشین/ هوش تجاری/ هوش مصنوعی/ واقعیت افزوده/ واقعیت مجازی
17- احراز و تائید هویت/ اینترنت اشیا/ اقتصاد اشتراکی/ امنیت/ آمنی چنل omni channel/ تجربه کاربری/
18- تحول دیجیتال/ بیومتریک/ روبوتیک/ موبایل/ منابع انسانی/ نوآوری
19- مقررات و فین تک
20- آینده نگاری صنعت فین تک و بلاکچین
21- بررسی موردی از فین تک در ایران


جزئیات سرفصل آموزشی دوره مبانی فین تک Fintech را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک