دوره پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

دوره پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

خلاصه دوره پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS):

تبدیل مستندات فرایندی کاغذی به جریان‏های کاری واقعی کی از اهداف هر سازمانی می‏باشد به همین جهت این دوره به پیاده سازی و مدیریت فرایندها به کمک ابزار Bizagi BPMS می‏پردازد که از مرور مفاهیم فرایندی و زبان مدلسازی شروع و با تشریح یک متدلوژی هفت مرحله‏ای به اجرای فرایند ختم می‏شود. مهارت پیاده سازی فرایند در BPMS علاوه بر خلق ارزش‏های متعدد برای سازمان همگام با تحول دیجیتال، گام اساسی و عملی در بهبود فرایندها می‏باشد.


مدت دوره:

16 ساعت


پيش نياز:

آشنایی با زبان مدلسازی فرایندها و مفاهیم مدیریت فرایند


مخاطبین:

آشنایی با زبان مدلسازی فرایندها و مفاهیم مدیریت فرایند

اهداف دوره آموزش BPMS:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
• فرایندهای سازمانی را شناسایی و تحلیل جامعی از آن ارایه نمایند.
• دانش مدیریت فرایندی خود را ارتقا دهند.
• فرایندهای سازمان خود را در نرم افزار BPMS شبیه سازی و پیاده سازی کنند.
• فرایندهای پیاده سازی شده را مدیریت، نگهداری و بهبود دهند.


سرفصل دوره آموزشی BPMS:

• آشنایی با مفاهیم مدیریت فرایندها
• آشنایی با سیستم مدیریت فرایند و تفاوتهای آن با سایر سیستم‏های این حوزه
• مرور زبان مدلسازی فرایند BPMN2
• ایجاد مدل فرایندی در BPMS
• ایجاد مدل داده در BPMS
• طراحی فرم‏های فرایند در BPMS
• تعریف قوانین و شروط فرایند در BPMS
• تخصیص ایفاکنندگان فرایندی
• اجرا فرایند و مدیریت تغییرات
• معرفی کارتابل فرایندی و مدیریت کاربران
• مدیریت فرایندهای طراحی شده در BPMS

جزئیات سرفصل آموزشی دوره BPMS را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک