دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت

دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت

خلاصه دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت

مدرک CEH یکی از معتبرترین مدارک شرکت EC-Council می‌باشد. دوره CEH بر روی تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های هک از دیدگاه حمله تکیه می‌کند. در دورهCEH ، دانشجویان با چک لیست‌های امنیتی آشنا شده و توانایی بررسی سیستم‌های امنیتی موجود را کسب می‌نمایند و قادر به شناسایی آسیب پذیری‌های سیستم و تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از تست‌های نفوذ هستند. همچنین با استفاده از حمله به سیستم‌ها، روش‌های دفاعی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دورهCEH ، پیش نیاز بسیاری از دوره های امنیت اطلاعات است.


مدت دوره:

40 ساعت


مخاطب دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت:

• افراد علاقمند به گرایش تست نفوذ
• افراد علاقمند به گرایش فارنزیک
• افراد علاقمند به گرایش SOC
• کارشناسان تست آسیب پذیری و نفوذ
• مدیران فناوری اطلاعات


سرفصل دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت:

• Module 1: Introduction to Ethical Hacking
• Module 2: Footprinting and Reconnaissance
• Module 3: Scanning Networks
• Module 4: Enumeration
• Module 5: System Hacking
• Module 6: Malware Threats
• Module 7: Evading IDS, Firewalls and Honeypots
• Module 8: Sniffing
• Module 9: Social Engineering
• Module10: Denial of Service
• Module 11: Session Hijacking
• Module 12: Hacking Web servers
• Module 13: Hacking Web Applications
• Module 14: SQL Injection
• Module 15: Hacking Wireless Networks
• Module 16: Hacking Mobile Platforms
• Module 17: Cloud Computing
• Module 18: IOT HACKING
• Module 19: Cryptograph

جزئیات سرفصل آموزشی دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک