دوره COBIT 5 Foundation

دوره COBIT 5 Foundation

خلاصه دوره COBIT: 
مدیریت عملکرد یک سیستم، به گونه ای که بتواند خلق ارزش نماید خواسته مدیران می باشد.برای آنکه بتوان به این خواسته رسید باید حاکمیت را در سازمان تقویت نمود. این سیستم که براساس فناوری اطلاعات بنیان گذاشته شده است و حاصل سرمایه گذاری یک سازمان است باید دارای قابلیت های خوبی در راستای خواسته های کسب و کار باشد. چارچوب Cobit تلاش می نماید تا قابلیت ها و عملکرد یک سیستم مناسب را به گونه ای ترسیم کند که توسط آن خلق ارزش در ارائه سرویس ها رخ دهد.
دوره COBIT

مدت دوره:
24 ساعت

پيش نياز دوره COBIT: 
ITIL Foundation V.3.0
آموزش COBIT


اهداف دوره: 

در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:
- چرخه عمر فناوری اطلاعات را شرح داده و در یک سازمان یا سیستم به کار گیرند.
- پنج اصل بنیادین Cobit را شرح دهند.
- در خصوص هر کدام از اجزای سیستم ها شرح داده و Best Practisce های مربوطه را تشریح کنند.
- نحوه خلق ارزش در سیستم ها و شیوه افزایش کیفیت یک سیستم را تشریح نمایند.


سرفصل دوره:

- تعاریف اولیه و معرفی 5 Cobit
- تعیین جایگاه Cobit به عنوان یک چارچوب حاکمیتی
- تعیین نتایج ناشی از حاکمیت در یک سیستم
- مقایسه Cobit و ITIL و جایگاه هرکدام
- معرفی پنج اصل پایه Cobit
- معرفی 7 عدد توانمندساز در Cobit 5 و تعریف هرکدام
- معرفی 5 فاز چرخه عمر سیستم و رابطه آنها با یکدیگر
- معرفی فرآیندهای مرتبط با هر فاز چرخه عمر سیستم
- معرفی اهداف سازمان و رابطه آن با اهداف راهکار و اهداف توانمندسازها


دوره آموزشی COBIT