دوره COBIT 5 Foundation

دوره COBIT 5 Foundation

خلاصه دوره COBIT: 
مدیریت عملکرد یک سیستم، به گونه ای که بتواند خلق ارزش نماید خواسته مدیران می باشد. این سیستم که براساس فناوری اطلاعات بنیان گذاشته شده است و حاصل سرمایه گذاری یک سازمان است باید دارای قابلیت های خوبی در راستای خواسته های کسب و کار باشد. چارچوب Cobit تلاش می نماید تا قابلیت ها و عملکرد یک سیستم مناسب را به گونه ای ترسیم کند که توسط آن خلق ارزش در ارائه سرویس ها رخ دهد.
دوره COBIT

مدت دوره:
24 ساعت

پيش نياز دوره COBIT: 
آشنایی کلی با مفاهیم خدمات IT
آموزش COBIT

سرفصل دوره COBIT:


 Overview and Key Features of COBIT 5
The major drivers for the development of COBIT 5
The business benefits of using COBIT 5
The COBIT 5 Product Architecture

The COBIT 5 Principles
Meeting stakeholder needs
Covering the enterprise end-to-end
Applying a single integrated framework
Enabling a holistic approach
Separating governance from management

The 7 Enablers
Principles, policies and frameworks
Processes
Organizational structures
Information
People, skills and competencies

The 7 Steps of Implementation
Program management
Continual improvement
Change Enablement

Process Capability Assessment
The reasons for assessment
The related standard and purpose of the COBIT 5 assessment guide
The levels of assessment

دوره آموزشی COBIT