دوره Certified Data Center Professional - CDCP

دوره Certified Data Center Professional - CDCP

خلاصه دوره CDCP

هدف این دوره دو روزه معرفی اجزای اصلی و کلیدی مراکز داده در حوزه زیر ساخت می باشد. در دوره CDCP نحوه محاسبات و معیارهای تصمیم گیری و معرفی بخش های مختلف مرکز داده اعم از: برق، سرمایش، امنیت فیرزیکی، کابل کشی، ایمنی و ... مطرح می گردد. به منظور دستیابی به دسترس پذیری بالا در مراکز داده، بخش های اصلی بهره برداری و نگهداری از مراکز داده نیز عنوان می گردد.

مدت دوره CDCP:

24ساعت


پيش نياز دوره CDCP:

ندارد

مخاطبین دوره CDCP:

مدیران، مهندسین و دانشجویان حوزه فناوری اطلاعات، صاحبان مراکز داده، بهره برداران مراکز داده

اهداف دوره CDCP:

هدف این دوره دو روزه معرفی اجزای اصلی و کلیدی مراکز داده در حوزه زیر ساخت می باشد. در دوره CDCP نحوه محاسبات و معیارهای تصمیم گیری و معرفی بخش های مختلف مرکز داده اعم از: برق، سرمایش، امنیت فیرزیکی، کابل کشی، ایمنی و ... مطرح می گردد. به منظور دستیابی به دسترس پذیری بالا در مراکز داده، بخش های اصلی بهره برداری و نگهداری از مراکز داده نیز عنوان می گردد.


در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

- انتخاب محل فیزیکی مناسب و استاندارد جهت احداث مرکز داده بر اساس نیاز های فعلی و همچنین برآورد نیازهای آینده
- توضیح تمام اجزای ضروری مرکز داده جهت دسترس پذیری بالا
- بررسی استانداردهای مختلف
- تفاوت های تکنولوژی های مختلف در بخش UPS ، سیسامهای اعلام و اطفا حریق، سیستم سرمایش، سیستم مانیتورینگ (پایش)، کابل کشی و ... در مراکز داده
- بررسی سیستم توزیع برق به منظور کاهش زمان downtime
- افزایش بهره وری سیستم های سرمایش با استفاده از ترکیب متد های قدیمی و تکنولوژی روز دنیا
- ایجاد قراردادهای سرویش و نگهداری متناسب با نیاز مراکز داده
- و ...

سرفصل دوره Certified Data Center Professional - CDCP

1- The Data Centre, it’s Importance and Causes for Downtime
2- Data Centre Standards and Best Practices
3- Data Centre Location, Building and Construction
- Selecting appropriate sites and buildings and how to avoid pitfalls
- Various components of an effective data centre and supporting facilities setup
4- Raised Floor/Suspended Ceiling
- Uniform, concentrated and rolling load definitions
- Applicable standards
- Raised floor guidelines
- Signal Reference Grid, grounding of racks
- Disability act and regulations
- Suspended ceiling usage and requirement
5- Light
- Standards
- Light fixture types and placement
- Emergency lighting, Emergency Power Supply (EPS)
6- Power Infrastructure
- Power infrastructure layout from generation to rack level
- ATS and STS systems
- Redundancy levels and techniques
- Three-phase and single-phase usage
- Power distribution options within the computer room
- Power cabling versus bus bar trunking
- Bonding versus grounding
- Common Mode Noise and isolation transformers
- Distribution boards, form factors and IP-protection grades
- Power quality guidelines
- Real power versus apparent power
- How to size and calculate load in the data centre
- Generators
- Static and dynamic UPS systems, selection criteria, how they operate and energy efficiency option
- Battery types, correct selection and testing
- Thermo-graphics
7- Electro Magnetic Fields
- Electrical fields and magnetic fields definitions and units of measurements
- Sources of EMF
- Effects of EMF on human health and equipment
- (H)EMP
- Standards
- EMF shielding solutions
8- Equipment Racks
- Rack standards, properties and selection criteria
- Security considerations
- Power rail/strip options
9- Cooling Infrastructure
- Temperature and humidity recommendations
- Cooling measurement units and conversion rates
- Sensible and latent heat definitions
- Differences between comfort and precision cooling
- Overview of different air conditioner technologies
- Raised oor versus non-raised floor cooling
- Placement of air conditioner units and limitations to be observed
- Supplemental cooling options
- Cold aisle/hot aisle containment
10- Water Supply
- Importance of water supply and application areas
- Backup water supply techniques
11- Designing a Scalable Network Infrastructure
- The importance of a Structured Cabling System
- Planning considerations
- Copper and Fiber cable technology and standards
- ANSI/TIA-942 Cabling hierarchy and recommendations
- Testing and verification
- SAN storage cabling
- Network redundancy
- Building-to-building connectivity
- Network monitoring system requirements
12- Fire Suppression
- Standards for fire suppression
- Detection systems
- Various total flooding fire suppression techniques and systems, their benefits and disadvantages
- Handheld extinguishers
- Signage and safety
- Regulatory requirements and best practices
13- Data Centre Monitoring
- Data centre monitoring requirements
- EMS versus BMS
- Water leak detection systems
- Notification options and considerations
14- Operational Security and Safety Practices
- Data centre security layers
- Physical, infrastructure and organizational security
- Safety measures and essential signage
15- Labelling
- Choosing a labelling scheme
- Recommended labelling practices
- Network labelling
16- Documentation
- How to setup proper documentation
- Document management policies and procedures
17- Cleaning
- Cleaning practices for the data centre
18- MTBF/MTTR
- Standards and definitions
- Calculation models
- The ‘real’ value
19- MTBF/MTTR
- Maintenance Contracts/SLA/OLA

جزئیات سرفصل آموزشی دوره Certified Data Center Professional - CDCP را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک