دوره Green IT Foundation

دوره Green IT Foundation

خلاصه دوره Green IT Foundation

فناوری اطلاعات سبز برای متخصصان فناوری اطلاعات در قرن بیست و یکم علمی کاربردی و در حال گسترش می باشد. سازمان هایی که به دنبال کاهش هزینه ها، افزایش اثربخشی و کاهش ردپای زیستمحیطی و مخصوصا عملیاتی خود هستند می توانند از پارچوب فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز استفاده کنند تا سازمان و پرسنل آن بهتر بتوانند خدمت رسانی کنند و تمامی هزینه های خود را مدیریت کردعه و همچنین فرایندها رو باز طراحی کنند. اصول فناوری اطلاعات سبز با سیاستهای مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و ابتکارهای کارآیی برای زنجیره تأمین و فعالیت های تجاری کل سازمان مطابقت و همسویی کامل دارد. فناوری اطلاعات سبز به عنوان "کاربرد اثربخش و ناب فناوری و IT هوشمند، انرژی بهینه و سازگار با محیط زیست در سراسر سازمان" تعریف شده است. برای مثال یکی از نمودهای آن در مراکز داده سازمان می تواند باشد.


مدت دوره :

16 ساعت


پیش نیاز:

ندارد – آشنایی با مباحث فناوری اطلاعات


مخاطب:

مدیران ارشد – مدیران و سرپرستان فناوری اطلاعات – مدیران توسعه پایدار و CSR


سرفصل دوره :

1. Understanding Green IT
• 1.1 Definition of Green IT 1.1.1 Define Green IT
• 1.1.2 Describe the key features of Green IT/sustainable computing

• 1.2 The SMART/GREEN ICT Framework
• 1.2.1 Recognize elements of the SMART/GREEN ICT Framework
• 1.2.2 Describe the benefits of the framework

• 1.3 Drivers and motivators for Green IT 1.3.1 Identify Internal drivers for Green IT
• 1.3.2 Identify External drivers for Green IT
• 1.3.3 Describe Carbon market mechanisms

• 1.4 Relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and Green IT 1.4.1 Name international Green [IT] organizations and initiatives.
• 1.4.2 Describe how Sustainable computing practices impact CSR
• 1.4.3 Describe the seven sins of Green washing (Green sheen)
• 1.4.4 Describe Triple bottom line (People Planet Profit)

2. Lifecycle Management
• 2.1 Acquisition of equipment, services, consumables
• 2.1.1 Name methods to evaluate Green credentials of products and suppliers
• 2.1.2 Describe methods to reduce ecological footprint when procuring IT assets

• 2.2 Operational use 1.2.1 Identify IT assets energy consumption
• 2.2.2 Describe methods to reduce IT asset power consumption/waste
• 2.2.3 Describe methods to reduce the environmental impact of IT assets
• 2.2.4 Describe methods to reduce the impact of, and wasteful consumption of workplace consumables

• 2.3 End of life 1.3.1 Define e-waste
• 2.3.2 Identify the potential negative impact of e-waste
• 2.3.3 Describe methods for end of life management

3. Optimizing the Infrastructure
• 3.1 Demand Infrastructure
• 3.1.1 Identify types of Virtualization
• 3.1.2 Describe the Green benefits of Virtualization
• 3.1.3 Describe greening enterprise data storage
• 3.1.4 Describe the advantages of hosted data center services and Cloud computing as a potential more sustainable way of computing

• 3.2 Supply Infrastructure
• 3.2.1 Identify elements of data center facility power supply chain
• 3.2.2 Describe the basics of cooling systems and measures which can be taken to increase cooling systems efficiency
• 3.2.3 Describe the benchmarks for the power usage efficiency of the data center and it’s cooling systems efficiency: Power Usage Effectiveness (PUE) index and Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) index

4. IT as Enabler
• 4.1 Virtual collaboration and e-working 4.1.1 Describe the potential socio-environmental benefits of e-working and telecommuting
• 4.1.2 Define the role of ICT in enabling e-working and telecommuting
• 4.1.3 Describe the potential ‘Green’ benefits of collaboration technology

• 4.2 SMART business systems 4.2.1 Describe the potential green benefits of Dematerialization
• 4.2.2 Describe the role of ICT in the low carbon economy
• 4.2.3 Define the concept of SMART solutions in reference to sustainable business practices
• 4.2.4 Define ICT’s role in supply chain optimization (BTO; Zero stock)

• 4.3 SMART workplace 4.3.1 Describe the concept of a SMART workplace
• 4.3.2 Define the role of ICT in building automation
• 4.3.3 Describe the role of ICT in the modernizing practices in the workplace

5. Governance and processes for Green IT
5.1 Environmental governance and Green IT policy
5.1.1 Describe the role of environmental governance
5.1.2 Describe the main roles and functions involved in environmental governance
5.1.3 Name the main components of a Green IT Policy

5.2 Green IT in relation to service management
5.2.1 Define the role of service management in the alignment of Green IT and sustainable computing practices with organizational sustainability policies and goals
5.2.2 Relate the service lifecycle approach to Green IT
5.2.3 Describe the concept of an environmentally sustainable service strategy


برای مشاهده سرفصل دوره Green IT Foundation کلیک کنید