دوره SQL Server 2017 Implementation

دوره SQL Server 2017 Implementation

در انتهای دوره آموزشی SQL دانشجويان قادر خواهند بود:
سرویس SQL را نصب نمایند.
اجزاء SQL Server را تشریح نمایند.
پایگاه های داده حرفه ایی را در SQL Server طراحی نمایند.
مفاهیم پایه برنامه نویسی با T-SQL را تشریح نمایند.
پایگاه داده و اجزاء وابسته به آن را ایجاد نمایند و آنها را مدیریت کنند.
صحت اطلاعات را با اجزایی از قبیل Constraint, Defaults, Rules و ... کنترل کنند.
برنامه ریزی جهت استفاده از Index ها انجام دهند.
Index ایجاد نمایند و نگهداری کنند.
View ایجاد نمایند, نگهداری کنند و از آن استفاده کنند.
Function بسازنند و از آنها استفاده کنند.
Stored Procedure طراحی و ایجاد نمایند و از آن استفاده نمایند.
Trigger بسازنند.
میان چندین سرورهای با استفاده از پرسش ها و تراکنش ها توزیع شده و Partitioned View برنامه نویسی کنند.
اجرای Query ها را بهبود بخشند.
Query ها را آنالیز کنند.
از Transaction و Lock ها برای قابلیت بازیابی و کنترل همزمانی استفاده کنند.برا ی مشاهده سرفصل SQL 2016 Design کلیک کنید

SQL Tutorials - Joins - Inner, Left, Right 


Alert-SQL

برای رزرو  دوره SQL Server  می توانید از طریق این فرم اقدام کنید: