دوره SQL Server 2017 Machine Learning Services with R

دوره SQL Server 2017 Machine Learning Services with R

مدت دوره:

24ساعت


پيش نياز:

آشنایی با داده‌کاوی و مدل‌های آن، آشنا با محیط SQL

مخاطبین:

تحلیل‌گران داده، کارشناسان هوش تجاری و سایر علاقه‌مندان به علوم داده

اهداف دوره SQL Server 2017 Machine Learning Services with R

این دوره برای مخاطبین به صورت یک دوره‌ی عملی با نگاهی به تئوری‌های مرتبط، طراحی و ارایه شده است تا در پایان دوره شرکت کنندگان بتوانند ضمن نصب «سرویس یادگیری ماشین ماکروسافت» و آشنایی با دستورات زبان R، امکان پیاده سازی، اجرا و تفسیر نتایج مسایل تحلیلی مرتبط با استفاده از الگوریتم‌های متداول داده‌کاوی بر روی داده‌های سازمانی را داشته باشند.


سرفصل دوره SQL Server 2017 Machine Learning Services with R:

1- Introduction
- R and SQL Server
- Microsoft Machine Learning Server and SQL Server
- Data Mining
2- Data Pre-Processing
- Data Cleaning
- Transforming Variables
- Creating Variables
- Dimensionality Reduction
3- Data Exploration and Data Visualization
- Understanding SQL and R data types
- Importing SQL Server data into R
- Exploring data in R
- Data visualization in R
• Plot
• Histogram
• Boxplot
• Scatter plot
• Tree diagram
- R data visualization in T-SQL
- Integrating R in SSRS reports
- Integrating R in Power BI
4- RevoScaleR Package (What can you do with RevoScaleR)
- Functions for data preparation
• Importing data using ODBC
• Importing SQL Server relational data
• Importing text data
- Variable creation and data transformation
- Dataset subsetting
- Dataset merging
- Functions for descriptive statistics
5- Data Modeling (RevoScaleR)
- Linear regression
- Logistic regression
- Decision tree
- Naive Bayes Classification
- Clustering Classification

جزئیات سرفصل آموزشی دوره SQL Server 2017 Machine Learning Services with R را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک