دوره Typescript & Angular JS

دوره Typescript & Angular JS

پیش نیاز Typescript and Angular JS :

مسلط به HTML و CSS‌ و آشنا به یک زبان برنامه‌نویسی شیءگرااهداف دوره:

آشنایی با زبان برنامه‌نویسی نوین TypeScript و استفاده از آن در پیاده‌سازی پروژه‌های مجهز به Angular 2.x
در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
در محیط Visual Studio و یا Visual Studio Code پروژه‌های مبتنی بر TypeScript و Angular ایجاد کرده و زیبایی و توانایی آن در پروژه‌های کوچک، متوسط و بزرگ تحت وب خود بهره‌مند شوند.سرفصل دوره Typescript and Angular:

TypeScript
Setup (Installation) in Visual Studio Code
Interfaces
Classes
Constructors
Inheritances
Fields
Methods
Enumerations
Member and Class Access Modifiers
Types

Angular
Setup (Installation) in Visual Studio Code
Architecture
The Root Module and Modules
The Root Component and Components
Displaying Data
User Input
Forms and Validation
Dependency Injection Philosophy
Template Syntax
Services
Routing
HTTPبرای مشاهده سرفصل Typescript and Angular 2 کلیک کنید