دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار

دوره UML مدل سازی سیستم و نرم افزار

مطالب این دوره با توجه به نیاز بازار کار در واحد تحقیق و توسعه تدوین شده است.


اهداف دوره: در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
1- كاربرد ها و اهداف UML را شرح دهد.
2- فرآيند RUP‌ را مختصراً تشريح كرده و محاسن آن را عنوان نمايد.
3- نحوه بكارگيري  UML‌ را در فرآيند RUP بيان نمايد.
4- مرحله درك موضوع را با كمك Use Case ها به انجام رساند.
5- مرحله تحليل و طراحي را با كمك Class ها،  Package ها، Activity Diagram انجام دهد.
6- مرحله توليد و ساخت را با كمك مشخصات پيشرفته Class  ها، State Machine، Component انجام دهد.
7- مرحله انتقال را با كمك Deployment Diagram تكميل نمايد.
8- كليه مراحل بالا را با یک ابزار مناسب انجام دهد.