دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage

دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage

اهداف دوره VMware:  در انتهای اين دوره دانشجويان قادر به انجام موارد زیر خواهند بود:
1-    مجازی سازی در سطح سرور با ESXi
2-    مدیریت Data Center به کمک VCenter
3-    راه اندازی خصوصیات پیشرفته مثل HA , FT , VMotion , DRS , Storage DRS
4-    آشنایی با مفاهیم Storage و ذخیره سازی NAS/SAN
5-    استفاده از tools  های کمکی VMWare جهت backup و سایر موارد

مطالب این دوره با توجه به نیاز بازار کار در واحد تحقیق و توسعه تدوین شده است.
سرفصل دوره:
ماژول 1 : آشنایی با مفاهیم Server Virtualization ،Hypervisor ، Type 1 ،Type 2
ماژول 2 : مفاهیم ، راه اندازی ، تنظیمات Esxi host
ماژول 3 : مفاهیم ، راه اندازی ، تنظیمات VCenter Server (Windows based)
ماژول 4 : مفاهیم ، راه اندازی Vsphere Client ( Web based، Windows based)
ماژول 5 : مفاهیم و راه اندازی (VCSA) VCenter Server Appliance
ماژول 6 : مفاهیم Storage : NAS , ISCSI SAN , FC SAN و کار با نرم افزار Openfiler به عنوان شبیه ساز SAN
ماژول 7 : ایجاد و مدیریت VM ، VAPP ، VMware Tools ،Snapshots
ماژول 8 : Migration  با VMotion  و Storage VMotion
ماژول 9 : مفاهیم و راه اندازی HA و تنظیمات آن (High Availability)
ماژول10 : مفاهیم و راه اندازی  FT(Fault Tolerance)
ماژول11 : مفاهیم و راه اندازی DRS و تنظیمات آن (Distributed Resource Scheduler)
ماژول12 : مفاهیم و راه اندازی و تنظیمات Storage DRS
ماژول13: مفاهیم و کار با Networking  (VSwitch , Standard VSwitch  Distributed)
ماژول14 : مفهوم و طرز کار با Host Profiles
ماژول15 : مفهوم و طرز کار با VM Storage Profiles
ماژول16 : Esxi  با active directory ، permission ها ، role ها
ماژول17 : مفهوم و کار با Net I/O Control
ماژول18 : مفهوم و کار با Storage I/O Control
ماژول19 : کار با Esxi Firewall و Esxi Lockdown mode
ماژول20 :مفهوم ، راه اندازی و کار با نرم افزار VMware Data Recovery جهت back up
ماژول 21: مفهوم ، راه اندازی و کار با نرم افزار VSphere Data Protection
ماژول22 : کاربرد و استفاده از نرم افزار Converter Standalone
ماژول23 : کاربرد و استفاده از نرم افزار VCenter Operations Manager
ماژول24 : کار با دستورات خط فرمانی در محیط TSM و SSH جهت مدیریت Esxi
ماژول25 : کار با Clone, Templates , Ovf templates
ماژول26 : کار با Update managerبرای مشاهده سرفصل دوره آموزشی VMware کلیک کنید