دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning

دوره  Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning

خلاصه:

این دوره برای برنامه نویسی در پایگاه داده اوراکل طراحی شده است
دانشجویان پس از طی این دوره شما قادر خواهند بود توسط زبان PL/SQL در پایگاه داده اوراکل زیر برناهه هایی از قبیل procedure ، function ، trigger ، package و غیره را ایجاد کنید ، همچنین با امکانات اوراکل که مربوط به بهبود کارایی پایگاه داده و بهبود عمکرد پرس و جوها میباشد از جمله partitioning، indexing ، and summary data materialized views و query performance query آشنا خواهند شد


مدت دوره:

40 ساعت


پيش نياز:

Oracle SQL & PL/SQL


مخاطبین:

• برنامه نویسان اوراکل که از پایگاه داده اوراکل جهت پیاده سازی کسب و کار برنامه های خود استفاده میکنند
• برنامه نویسان زبانهای گوناگون (java ، .net و غیره ) که جهت نگهدارای اطلاعات برنامه های خود از پایگاه داده اوراکل استفاده میکنند
• طراحان و برنامه نویسان انباره داده (Data Warehouse) که برای پیاده سازی ETL های خود از پایگاه داده اوراکل استفاده میکنند
• کارفرمایانی که از پایگاه داده اوراکل استفاده کرده و نیاز به کسب دانش بیشتر جهت استخراج و کار با داده های جمع آوری شده توسط برنامه های کاربردی دارند


اهداف دوره:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
• رویه و تابع ایجاد کرده و روشهای مختلف استفاده از آنها را بشناسند
• انواع پکیج ها را طراحی و ایجاد کنند
• با انواع پکیج های از پیش ساخته اوراکل آشنا شده و از آنها در نوشتن برنامه های خود استفاده کنند
• از روشهای overload رویه ها و توابع برای انعطاف پذیری بیشتر برنامه های کاربردی استفاده کنند
• برای پوشش کسب و کارهای برنامه های کاربردی trigger تعریف کنند
• با روش های گوناگون پیاده سازی SQL های پویا آشنا شوند
• وایستگی های موجود در پایگاه داده را شناخته و مدیریت کنند
• از انتخاب های مربوط به بهبود کارایی از جمله پارتیش بندی ، ایندکس گذاری ، خلاصه سازی داده ها استفاده کنید
• از امکانات پیشرفته دستورات SQL اوراکل از جمله توابع تحلیلی ، پرس و جوهای بازگشتی ، Temporary Table استفاده کنید


سرفصل دوره:

Creating Stored Procedures
• Describe PL/SQL blocks and subprograms
• Describe the uses and benefits of procedures
• Create, call, and remove procedures
• Use formal and actual parameters
• Identify the available parameter-passing modes
• Pass parameters using the positional, named, or combination techniques
• Handle exceptions in procedures
•View the procedure information

Creating Functions and Debugging Subprograms
•Creating Stored Functions
•The Difference Between Procedures and Functions
•Developing Functions
•Creating and Executing and Removing Functions
•Identifying the Advantages of Using Stored Functions in SQL Statements
•Using User-Defined Functions in SQL Statementsv •Using a PL/SQL Function in the SQL WITH Clause
•Restrictions When Calling Functions from SQL statements

Creating Packages
•Using PL/SQL Packages
•The Components of a PL/SQL Package
•The Visibility of a Package’s Components
•Developing a PL/SQL Package
•Creating the Package Specification and Package Body
•Invoking the Package Constructs
•Creating and Using Bodiless Packages
•Removing a Package

Working With Packages
•Overloading Subprograms
•Using Forward Declarations to Solve Illegal Procedure Reference
•Initializing Packages
•Using Package Functions in SQL and Restrictions
•Controlling Side Effects of PL/SQL Subprograms
•Persistent State of Packages
•Persistent State of Package Variables and Cursors
•Using PL/SQL Tables of Records in Packages

Using Oracle-Supplied Packages in Application Development
•Using Oracle-Supplied Packages
•Examples of Some of the Oracle-Supplied Packages
•How Does the DBMS_OUTPUT Package Work?
•Using the UTL_FILE Package to Interact With Operating System Files
•Using the UTL_MAIL Package

Using Dynamic SQL
•The Execution Flow of SQL
•Working With Dynamic SQL
•When Do You Need Dynamic SQL?
•Using Native Dynamic SQL (NDS)
•Declaring Cursor Variables
•Executing a PL/SQL Block Dynamically
•Using Native Dynamic SQL to Compile PL/SQL Code

Design Considerations for PL/SQL Code
•Standardize constants with a constant package
•Standardize exceptions with an exception package
•Write PL/SQL code that uses local subprograms
•Grant Roles to PL/SQL Packages and Standalone Stored Subprograms
•Use the NOCOPY compiler hint to pass parameters by reference
•Use the PARALLEL ENABLE hint for optimization
•Use the AUTONOMOUS TRANSACTION pragma to run independent transactions within a single transaction
•Describe the differences between invoker rights and definer rights

Creating Compound, DDL, and Event Database Triggers
•Describe compound triggers
•Describe mutating tables
•Create triggers on DDL statements
•Create triggers on system events
•Display information about triggers

Oracle Index Optimization
•Oracle Index types
•Index cardinality
•multi-column indexes
•bitmap indexes
• Index unique vs. index normal
• Finding missing indexes
• Partition Index and Local Indexes

Partitioning
•Getting optimal pruning
•Partition exchange loading
•Partitioning and unusable indexes
•Partitioning method
•Partitioning key
•Partition granularity
•Partitioning Indexes
•Local Prefixed Indexes
•Local Non-Prefixed Indexes
•Global Prefixed Indexes
•Global Non-Prefixed Indexes
•Efficient statistics management

Materialized view
•Explain the benefits of materialized views
•Increase application performance using Materialized Views
•Learn how to create and use Materialized
•Different types of materialized views
•Views and Materialized View logs
•Set Materialized Views to refresh in a variety of ways
•Create materialized views
•Create materialized view logs
•Refreshing materialized views
•Altering Materialized Views
•Dropping Materialized views
•Understand Materialized View Groups
•Exploit Oracle’s Query Rewrite capability

Advanced Features For Query and Query Performance Tunning Tips
•Oracle SQL Analytics
•SQL Aggregate Functions
•Oracle Hierarchies
•Using With Clause


جزئیات سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک آزمون آنلاین Oracle PL/SQL