کارگاه عملی Power BI

کارگاه عملی Power BI

هدف دوره:

در این کارگاه با Power BI بعنوان جدیدترین و مدرن ترین ابزار مایکروسافت در حوزه BI کار خواهیم کرد و چگونگی سازگار کردن این ابزار را با سایر ابزارهای موجود در پلتفرم مایکروسافت فرا خواهیم گرفت. در پایان این دوره دانشجویانتوانایی ایجاد یک لایه نمایش بسیار قدرتمند را خواهند داشت. همچنین ایشان یاد می گیرند که چگونه با ایجاد مدل های تحلیلی، اشیا محاسباتی، گزاره های تحلیلی و نهایتا گزارشات جدید، نیازهای تحلیلی مطرح شده در سازمان خود را مرتفع نمایند.
روش برگزاری و سرفصل مطالب:

برگزاری این دوره بصورت کارگاهی خواهد بود و لازم است شرکت کنندگان مطالب دوره قبل را کاملا به خاطر داشته باشند تا بتوانند بیشترین بهره را از این دوره ببرند. در هریک از مثال های این دوره برای پاسخ به نیازهای تحلیلی مطرح شده ابتدا در SSAS مدل های لازم ساخته و یا گزاره های لازم نوشته می شود و سپس گزارشات مورد نظر در Power BI طراحی می گردد و در نهایت گزارشات طراحی شده بر روی SSRS مستقر و آماده استفاده می گردند.همچنین دانشجویان در انجام برخی از مثال ها با سایر امکانات سرویس SSRS نظیر Paginated Reports و Mobile Reportsآشنا می گردند.در انجام هر مثال، تعدادی از سرویس ها یا ابزارهای زیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت:+Power BI Desktop 2017 (ابزار طراحی گزارشات)
+SSRS 2016 (سرویس ارائه نهایی گزارشات)
---Power BI
---Mobile Report
---Paginated Report
+SSAS 2016 (سرویس های تحلیل داده)
---Tabular
---Multidimensional
+SSDT 2015 (ابزار کار با سرویس های تحلیلی و ابزار طراحی برخی گزارشات)
+SSMS 2016 (ابزار مدیریت سرویس ها در صورت لزوم)
+Mobile Report Publisher (ابزار طراحی برخی گزارشات)
+Reporting Services Configuration Manager (ابزارتنظیم اولیه سرویس ارائه گزارشات)
+Internet Explorer 11 (ابزار مشاهده نهایی گزارشات)توضیحات مهندس سعید یوسفی درباره کارگاه عملی Power BI سماتک: