دوره حضوری آنلاین (لایو) SQL Server 2019 Database Implementation

دوره حضوری آنلاین (لایو) SQL Server 2019 Database Implementation

خلاصه دوره (SQL Server 2019 Database Development (Implementation

این دوره برای آموزش دستورات T-SQL طراحی شده است.


مدت دوره:

52ساعت


پيش نياز:

آشنایی با مفاهیم پایگاه داده ها (آشنایی با Access توصیه میشود)

مخاطب دوره (SQL Server 2019 Database Development (Implementation:

مخاطبان این دوره کسانی هستند که به نحوی با SQL Server سروکار دارند و دستکم به یکی از انواع تخصص‌های زیر نیاز دارند: سرپرستی (Administration)، برنامه نویسی (Developing)، هوشمندی کسب وکار (BI Intelligence).
در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:
• نرم افزار SQL Server را نصب کنند.
• امکانات و قابلیت های اصلی SQL Server Database Engine را توصیف کنند.
• پايگاه داده و اجزای وابسته به آن را (فایل، فایلگروه، ...) ايجادنمايند.
• تفاوت و کاربرد هر یک از انواع داده های (Data Types) موجود را توضیح دهند.
• جدول های لازم را ایجاد نمایند.
• درستی داده ها را به روش اعلانی (Declarative) و با استفاده از انواع محدودیت ها (Costraint) بررسی و کنترل نمایند.
• انواع دستورات کار را با داده ها (Data Manipulation Language) را بنویسند.
o کار با چند جدول و استفاده از انواع پیوند (Join)
o پرس و جو های تودرتو (Nested Queries)
o گروه بندی و تجمیع (Grouping and Aggregation)
o مرتب سازی و صفحه بندی (Sorting and Paging)
o رتبه دهی و پنجره بندی (Ranking and Windowing)
o چرخش داده های جدولی (Pivot)
o ترکیب چند دستور با استفاده از عملگرهای مجموعه (اجتماع، اشتراک، تفاضل)
o پرس و جوهای بازگشتی (Recursive, CTE)
o نشانگر (Cursor)
• دستورات تکمیلی نوشتارنویسی (Scripting) را برای پیاده سازی ساختارهای کنترلی (شرط، حلقه، ...) به کار ببرند
• از روشهای کنترل خطا (Error Handling) به درستی استفاده کنند
• مفهوم تراکنش را توضیح داده و به شیوه ی مناسب از آن استفاده نمایند
• عملیات و تراکنش های همزمان را با استفاده از روش درست قفل (Locking) کنترل کنند
• بتوانند دید (View)، تابع (Function)، روال ذخیره شده (Stored Procedure) و چکانه (Trigger) نوشته، و هر کدام را در جای مناسب خودش به کار برند.
• Index ایجاد نمایند.


سرفصل دوره (SQL Server 2019 Database Development (Implementation:

• Introduction to Microsoft SQL Server 2017
• Creating Tables and Declrative Constraints
• Working with SQL Server 2016 Data Types
• Introduction to T-SQL Querying
• Writing Basic SELECT Statements
• Using Built-In Functions
• Querying Multiple Tables
• Sorting and Filtering Data
• Grouping and Aggregating Data
• Using Subqueries
• Using Table Expressions
• Using Set Operators
• Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
• Pivoting and Grouping Sets
• Using DML to Modify Data
• Executing Stored Procedures
• Programming with T-SQL
• Implementing Error Handling
• Implementing Transactions

جزئیات سرفصل آموزشی دوره (SQL Server 2017 Database Development (Implementation را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک