ITIL Service Lifecycle Certifications: Service Operations

ITIL Service Lifecycle Certifications: Service Operations

مدت دوره :

24 ساعت

پیش نیاز:

ITIL Foundation

مخاطب:

علاقمندان به طراحی و پیاده سازی ITIL

اهداف دوره:

آشنایی فراگیران جهت طراحی یک سازمان با هدف پیاده سازی Service Operation
در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
- جزئیات فرآیندهای SO را شرح دهد.
- شاخص های مناسب برای فرآیندهای SO را ذکر نماید.
- برای پیاده سازی SO سازماندهی نموده و عوامل حیاتی را مدیریت کند.


سرفصل دوره:

- مقدمه ای بر Service Operation
- مرور مفاهیم پایه و اصول Service Operation
- فرآیندهای Service Op.
- اقدامات عمومی مرتبط با Service Operation
- سازماندهی برای Service Operation
- دغدغه های تکنولوژیک
- پیاده سازی Service Operation
- چالش ها، عوامل حیاتی موفقیت و ریسک ها


برای مشاهده سرفصل دوره ITIL Service Lifecycle Certifications: Service Operations کلیک کنید