مشاوره انتخاب و بهینه‌سازی سیستمهای نرم‌افزاری

مشاوره انتخاب و بهینه‌سازی سیستمهای نرم‌افزاری
طراحي و مشاوره سيستم هوشمندي تجاري (BI)
مشاوره و نظارت در پروژه‌هاي ERP
مقايسه و انتخاب راهكارهاي نرم‌افزاري موجود (Benchmarking)
مشاوره در توليد نرم‌افزار براساس Sharepoint
مديريت و نگهداشت Oracle و SQL
خدمات اضطراري و رفع مشكلات پايگاه‌هاي داده
ارتقاء پايگاه داده
تبديل پايگاه‌هاي داده
رفع مشكلات در كارايي و عملكرد پايگاه داده
Backup & Recovery
Performance Tuning & Monitoring
Troubleshooting & Reporting
Database Security
Oracle Automatic Storage Management
Active Data Guard
Real Application Clusters
DB Corruption Resolving
DB Structure Corruption Troubleshooting
SQL Server Replication
SQL Server Log Shipping
Mirroring
Optimization