مشاوره در ايمن‌سازی و استانداردهای امنیت

مشاوره در ايمن‌سازی و استانداردهای امنیت
  • ارزيابي امنيتي و ايمن‌سازي:

 ارزيابي اوليه امنيت

بررسي تطابق زيرساخت سازمان با ISMS

مشاوره در تعيين پيمانكار پياده‌سازي استاندارد

نظارت بر مراحل پياده‌سازي استاندارد

مميزي داخلي جهت تطبيق با ISMS

شناسايي نقاط ضعف امنيتي

امنيت شبكه، نرم‌افزارهاي كاربردي، سيستم عامل

امنيت سرويسها، و وب سايت سازمان

نظارت بر ايمن‌سازي زيرساخت‌ها

 تست نفوذ

 

مشاوره در پياده‌سازي ISMS و ISO27001:

 ارزيابي اوليه امنيت

بررسي تطابق زيرساخت سازمان با ISMS

مشاوره در تعيين پيمانكار پياده‌سازي استاندارد

نظارت بر مراحل پياده‌سازي استاندارد

مميزي داخلي جهت تطبيق با ISMS