دوره حضوری Data Science with Python

دوره حضوری Data Science with Python

خلاصه دوره Data Science with Python :

با توجه به گسترش کاربردهای بحث Data Science و فراهم بودن کتابخانه های متعدد در زبان پایتون و همچنین راحتی کار با این زبان، این کلاس می تواند برای علاقمندان به حوزه ی Data Science و هوش مصنوعی، مفید باشد.


مدت دوره Data Science with Python :

40 ساعت


پيش نياز دوره Data Science with Python :

آشنایی زبان پایتونگوشه ای از دوره حضوری Data Science with Python سماتک - استاد ایمان خدادی

مخاطب دوره Data Science with Python:

افرادی که قصد آشنایی و کار در حوزه ی علم داده دارند


اهداف دوره Data Science with Python:

در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:
• روش‌هایMachine learning را دقیق یادگرفته
• از کتابخانه‌های پایتون برای تحلیل داده استفاده کنند.


سرفصل دوره Data Science with Python:

  • Introducing Data Science
  • Machine Learning methods:
    ◦ Regression:
      ▪ Least Squares
      ▪ Neural Networks
    ◦ Classification:
      ▪ KNN
      ▪ Decision tree
      ▪ Naive Bayes
    ◦ Clustering:
      ▪ K-means
      ▪ DBSCAN
    ◦ Association rule mining:
      ▪ Apriori
    ◦ Dimension reduction:
      ▪ PCA
  • Kaggle website and Titanic dataset
  • Ensemble methods
  • Preprocess data
  • Model evaluation
  • Data science libraries:
    ◦ Numpy
    ◦ Pandas
    ◦ Matplotlib

جزئیات سرفصل آموزشی دوره Data Science with Python را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک