دوره Building Modern .Net Apps

دوره Building Modern .Net Apps

اهداف دوره Building Modern .Net Apps:

در این دوره تکنولوژی های جدید مایکروسافت به منظور تولید نرم افزارهای سازمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در اغلب موارد، تولید سیستم های نرم افزاری گسترده Large Scale مشکلاتی دارد که اگر برای حل آنها راهکار مناسبی ارایه نشود، پروژه شانس کمتری برای موفقیت خواهد داشت. از جمله موارد تاثیرگذار در این پروژه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :1. Test Driven Development
2. Design Principles
3. Cohesion And Coupling
4. Cross Cutting Concern(Authentication, Authorization, Caching, Exception Handling, Logging, …)
5. Performance
6. Architecture


در این دوره تلاش خواهیم کرد که هر کدام از موارد فوق را با معرفی راهکار مناسب، پیاده سازی نماییم.

مدت دوره:

40 ساعت


پيش نياز:

مخاطبین لازم است حداقل 2 سال سابقه برنامه نویسی حرفه ای در محیط دات نت را داشته باشند.


مخاطبین دوره :

این دوره برای کلیه توسعه دهندگانی که قصد دارند نرم افزارهای پیچیده سازمانی با مقیاس کاربری وسیع تولید نمایند، توصیه می شود.


دست آوردهای دوره :

پس از گذراندن دوره مذکور قادر به انجام فعالیت های زیر خواهید شد :
آشنایی با متدولوژی TDD و معرفی ابزارها و روش های تست برنامه
آشنایی با اصول پیشرفته طراحی شی گرا SOLID و بکارگیری عملی آنها
آشنایی با روش های تزریق وابستگی و معرفی IoC Container و استفاده از Ninject به منظور پیاده سازی Dependency Inject
آشنایی با روش برنامه نویسی Aspect Oriented Programming و پیاده سازی آن از طریق Castle.Core
آشنایی با کتابخانه TPL, P-LINQ دات نت برای ایجاد پردازش های موازی
آشنایی با معماری مدرن Domain Driven Design


سرفصل دوره:

Module 1: Test Driven Development Lessons
Overview ALM
Unit Testing Pattern
Arrange Act Assert
XUnit
Mocking
Faking
Continus Test
NCrunch

Module 2: Design Principles
Overview SOLID
SRP Single responsibility principle
OCP Open closed principle
LSP Liskov substitution principle
ISP  Interface segregation principle
DIP  Dependency inversion principle

Module 3: Cohesion And Coupling
Overview
IoC Container
Dependency Injection
DI Container & Pattern
Ninject
Installing
Object Lifetime
Modules
Configuration
Multi Binding & Contextual Binding

Module 4: Cross Cutting Concern
Don't repeat yourself DRY
Aspect Oriented Programming
Interception
Casttle Dynamic Proxy

Module 5: Performance Lessons
Classic Threading
Task Parallel Library
Task Programming
Sharing Data
Coordinating Tasks
Asynchronous Programming
Parallel LINQ

Module 6: Domain Driven Design
Strategic Pattern
Bounded Context
Integration
Context Map
Shared Kernel
Customer-Supplier
Conformist
Anticorruption Layer
Open Host Service
Tactical Pattern
Layered
Entities
Value Objects
Services
Modules
Aggregates
Factories
Repositories

Module 7: Building Project (Snack Machine) Lessons
Building Context Map
Requirements
Building Domain Models
Building Domain Events
Building Aggregates
Building Aggregate Generic Repository
Building Event Dispatcher
Building UI with MVC+Angularjs
Testing
Delivering


جزئیات سرفصل آموزشی دوره Building Modern .Net Apps را از طریق لینک زیر دریافت کنید:


سرفصل دوره سماتک