دوره های آموزشی میکروتیک MikroTik

نام درس تعداد ساعت پیشنیاز معرفی دوره

دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCNA

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
24 ساعت Network+ دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCNA

دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCRE

برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
16 ساعت MTCNA دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCRE

دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCSE

برای مشاهده سرفصل دوره MTCSE کلیک کنید
16 ساعت MTCNA دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCSE

دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCWE

برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
16 ساعت دوره MTCNA دوره آنلاین (لایو) میکروتیک MTCWE