اولین سری از سمینارهای Software Engineering in Action، Domain Driven Design