مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات IT

مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات IT
طراحي و نقشه راه معماري سازماني
تهيه و تدوين استراتژي واهداف
تهيه برنامه عملياتي فناوری اطلاعات
طراحي، توسعه و سازماندهی واحد IT
تعيين شرح وظایف، استخدام و ارزیابی کارکنان واحد    
طراحي فرآيندها و ساختار واحد فناوري اطلاعات
مشاوره پياده سازي ITIL و COBIT
مشاوره دريافت گواهينامه ISO20000
پايش و نظارت بر عملكرد مجموعه IT