ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician نامشخص 40 ساعت 1397/09/23 روزهای جمعه 9:00 الی 13:00 ۴۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network نیما رضوی 30 ساعت 1397/09/22 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network سینا روزبه 30 ساعت 1397/09/28 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 حمید اسدی 40 ساعت 1397/10/02 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1397/09/29 روزهای پنج شنبه 8:30 الی 13:30 ۲,۳۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره +Security نامشخص 30 ساعت 1397/09/18 روزهای یکشنبه 9 الی 13 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration دانیال بهزادی 50 ساعت 1397/09/12 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Certified Data Center Professional - CDCP نوید گلشنی 24 ساعت 1397/09/20 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Certified Data Center Professional - CDCP کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1397/10/10 زوج 16:30 الی 20:30 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1397/11/15 روزهای زوج 16:30 الی 20:30 ۲,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCIE Routing & Switching فرزاد حیدری 80 ساعت 1397/10/28 جمعه ها 8:30 الی 13:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
بوت کمپ رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1397/09/24 روزهای شنبه تا دوشنبه 8:30 الی 16:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/10/20 پنجشنبه ها 14 الی 19 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCWE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCTCE فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/10/21 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره MTCTCE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCUME فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/09/21 روزهای چهارشنبه 14 الی 16:30 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCUME کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCINE فرزاد حیدری 24 ساعت 1397/11/11 روزهای پنجشنبه 14 الی 19 ۹۰۰,۰۰۰

برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCINE کلیک کنید

ثبت نام آنلاین
دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1397/09/29 روزهای پنجشنبه 14:00 الی 19:00 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VNX Fundamentals ساسان تافته 32 ساعت 1397/10/08 شنبه تا سه شنبه 8 الی 16 ۲,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی VNX Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Accelerated SAN Essentials ساسان تافته 40 ساعت 1397/09/29 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware vSphere 6.7 Install, Configure, Manage ساسان تافته 40 ساعت 1397/09/22 روزهای پنجشنبه 08:30 الی 13:30 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) - Horizon View 7 ساسان تافته 32 ساعت 1397/10/09 روزهای یکشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) - Horizon View 7 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware NSX 6.4.1 : Install, Configure, Manage ساسان تافته 32 ساعت 1397/10/20 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware NSX 6.4 : Install, Configure, Manage کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track v6.7 ساسان تافته 40 ساعت 1397/09/15 روزهای پنجشنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware Optimize کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Database Development Implementation سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1397/10/22 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Server 2017 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Admin مازیار چیت ساز 54 ساعت 1397/09/22 روزهای پنجشنبه 9:30 الی 13:30 ۹۴۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2017 Admin کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017, Performance Tuning یوسف حکاک زرگر 32 ساعت 1397/11/07 روزهای یکشنبه 16:30 الی 20:30 ۶۷۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی SQL Server 2017, Performance Tuning کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه Practical SQL Queries سعید اسدی رجایی 16 ساعت 1397/10/13 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کارگاه Practical SQL Queries   کلیک نمایید.
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining مازیار چیت ساز 72 ساعت 1397/09/25 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining یوسف حکاک زرگر 72 ساعت 1397/09/26 روزهای دوشنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
طراحی داشبوردهای هوش تجاری با Power BI حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1397/09/26 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کارگاه عملی Power BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی داده کاوی Data Mining وحید قربانی 20 ساعت 1397/10/10 روزهای دوشنبه و چهارشنبه 16 الی 20 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی Data Mining کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2017 Machine Learning Services with R پرویز وکیلی صادقی 24 ساعت 1397/10/01 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SQL Server 2017 Machine Learning Services with R کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle SQL & PL-SQL علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1397/09/28 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Oracle SQL & PL-SQL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Admin Workshop I علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1397/10/19 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Admin I کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning علی ابراهیمی فرد 40 ساعت 1397/09/22 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Database: Develop PL/SQL with Program Units and Performance Tuning کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle WebLogic Server 12c: Administration بلال مدحج 40 ساعت 1397/10/16 روزهای یکشنبه و سه شنبه 17 الی 20 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle WebLogic Server 12c: Administration کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Oracle Data Warehouse Pack علی ابراهیمی فرد 60 ساعت 1397/10/20 روزهای پنج شنبه 16 الی 20 ۱,۴۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Oracle Data Warehouse کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Building Modern .Net Apps محمدرضا بردال 40 ساعت 1396/06/20 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Building Modern .Net Apps کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Practical ScrumXP and Agile for Software Teams یوسف مهرداد بی بالان 24 ساعت 1397/10/01 روزهای شنبه 16 الی 20 ۶۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Agile کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Foundation Level of Software Testing - ISTQB تست نرم افزار نوید ترابی 24 ساعت 1397/09/29 روزهای پنجشنبه 9:00 الی 13:00 ۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره Jira in Action یاسر کازرونی 24 ساعت 1397/09/28 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Jira in Action کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# سعید اسدی رجایی 24 ساعت 1397/09/28 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms حمیدرضا بابازاده 40 ساعت 1397/10/01 روزهای شنبه 16 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms داریوش تصدیقی 40 ساعت 1397/09/23 روزهای جمعه 9:30 الی 13:30 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ADO.NET Entity Framewrok 6 داریوش تصدیقی 40 ساعت 1397/10/07 روزهای جمعه 14 الی 18 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ADO.NET کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Web Development Fundamentals حمیدرضا ایزدی متین 20 ساعت 1397/09/08 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۳۱۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Web Fundamentals XHTML 1.0 & CSS 2.0 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 سعید اسدی رجایی 40 ساعت 1397/09/25 روزهای یکشنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 داریوش تصدیقی 40 ساعت 1397/10/06 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصب MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Typescript & Angular JS 2.0 داریوش تصدیقی 24 ساعت 1397/12/16 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Typescript and Angular 2 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی پیشرفته Programming in C# (2) 70-483 سعید اسدی رجایی 40 ساعت 1396/11/19 روزهای دوشنبه 13 الی 16 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Programming in C#2 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Vue.js داریوش تصدیقی 16 ساعت 1397/09/22 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Vue.js کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Building Modern Web Apps محمدرضا بردال 40 ساعت 1397/10/19 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Modern Web Apps کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
کارگاه برنامه نویسان Beautiful Design and Code Workshop I یوسف مهرداد بی بالان - علیرضا اسماعیلی 24 ساعت 1397/11/06 روزهای شنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل کامل کارگاه Beautiful Design and Code Workshop I کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 8 Programming & Developing Applications for the Java EE 7 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1397/12/02 روزهای جمعه 14 الی 18 ۱,۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی با پایتون Python ایمان خدادی 40 ساعت 1397/09/28 روزهای چهارشنبه ها 16 الی 20 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Python Web Development with Django ایمان خدادی 30 ساعت 1397/10/21 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۷۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Python Web Development with Django کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Data Science with Python ایمان خدادی 40 ساعت 1397/11/06 روزهای شنبه 16:30 الی 20:30 ۹۳۵,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ِدوره Data Science with Python کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره Java Fundamentals for Android Development نامشخص 12 ساعت 1397/10/08 روزهای شبنه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۳۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Java fundamentals for Android Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Android Application Development برنامه نویسی اندروید نامشخص 30 ساعت 1397/10/22 روزهای شنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۱,۰۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی اندروید Android پیشرفته با زبان Kotlin نامشخص 36 ساعت 1397/10/07 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۱,۱۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره برنامه نویسی اندروید پیشرفته کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره PHP مقدماتی و پیشرفته نامشخص 40 ساعت 1397/09/30 روزهای جمعه 14 الی 18 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی iOS مقدماتی (توصیه می شود macbook همراه داشته باشید) عماد قربانی نیا 44 ساعت 1397/10/05 روزهای چهارشنبه ها 16 الی 20 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت سهراب کریمی 40 ساعت 1397/08/22 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Computer Hacking Forensics Investigator - CHFI سهراب کریمی 30 ساعت 1397/11/01 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ECSA V10 EC-Council Certified Security Analyst سهراب کریمی 40 ساعت 1397/10/03 روزهای دوشنبه 9 الی 13 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره ECSA V10 EC-Council Certified Security Analyst کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره (Penetration Testing with Kali (PWK نامشخص 30 ساعت 1397/10/11 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۱,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره (Penetration Testing with Kali (PWK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SANS – Penetration Testing Web Apps – SEC 542 سهراب کریمی 40 ساعت 1397/10/15 روزهای زوج 13 الی 16 ۱,۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره SANS – Penetration Testing Web Apps – SEC 542 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ITIL Foundation v.3 هومن تصدیقی 24 ساعت 1397/10/17 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
ITIL Service Lifecycle Certifications: Service Operations هومن تصدیقی 24 ساعت 1397/09/24 روزهای شنبه 13 الی 16 ۹۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ITIL Service Lifecycle Certifications: Service Operations کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره مدیریت پروژه بر اساس 6 PMBOK نامشخص 40 ساعت 1397/09/26 روزهای دوشنبه 13 الی 16 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN هومن تصدیقی 20 ساعت 1397/10/08 روزهای شنبه 16:00 الی 20:00 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل BPMN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) نامشخص 16 ساعت 1397/09/23 روزهای جمعه 14 الی 18 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK هومن تصدیقی 40 ساعت 1397/10/01 روزهای شنبه 9 الی 13 ۱,۴۰۰,۰۰۰
برای مشاهده سرفصل تحلیل کسب و کار BABOK کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات Information Technology Strategic Planning رضا کرمی 16 ساعت 1397/10/03 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۷۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
ثبت نام آنلاین
دوره جامع آموزش طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Bootstrap JavaScript jQuery حمیدرضا ایزدی متین 90 ساعت 1397/10/02 روزهای جمعه 8:30 الی 13:30 ۱,۲۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین