ثبت نام آنلاین

نام دوره نام مدرس مدت دوره تاریخ شروع روز و ساعت برگزاری شهریه (تومان) سرفصل دوره ثبت نام و پرداخت
دوره A+ Essentials and IT Technician ناصر عرفانیان 40 ساعت 1396/07/07 روزهای جمعه 9 الی 13 ۴۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل A+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network نیما رضوی 30 ساعت 1396/07/06 روزهای پنج شنبه 14 الی 19 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی +Network نیما رضوی 30 ساعت 1396/07/21 روزهای جمعه 9 الی 13 ۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Network+ کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MCSA: Windows Server 2016 حمید اسدی 140 ساعت 1396/07/16 یکشنبه و سه شنبه 16:30 الی 20:30 ۱,۹۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره MCSA: Windows Server 2016
ثبت نام آنلاین
دوره +Security علی مقامی 30 ساعت 1396/06/20 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۵۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Security+ کلیک نمایید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1396/07/18 یکشنبه سه شنبه ها 17:30 الی 20:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش CCNA V3.0 سیسکو فرزاد حیدری 60 ساعت 1396/07/27 روزهای پنج شنبه 8:30 الی 13:30 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT فرزاد حیدری 100 ساعت 1396/07/29 روزهای زوج 17:30 الی 20:30 ۲,۲۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل CCNP Pack کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCNA فرزاد حیدری 24 ساعت 1396/07/27 روزهای پنجشنبه 14:00 الی 19:00 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCNA کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره رسمی میکروتیک MikroTik - MTCUME فرزاد حیدری 16 ساعت 1396/08/26 جمعه ها 13:30 الی 18:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزشی MTCUME کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش میکروتیک MikroTik - MTCRE فرزاد حیدری 16 ساعت 1396/08/05 روزهای جمعه 13:30 الی 18:30 ۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره آموزش MTCRE کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره VMWare vSphere 6.5 Install, Configure, Manage ساسان تافته 52 ساعت 1396/07/13 روزهای پنجشنبه 08:30 الی 13:30 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل VMware کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design یوسف حکاک زرگر 54 ساعت 1396/06/31 روزهای جمعه 9 الی 13 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL 2016 Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره SQL Server 2016 Design سعید اسدی رجایی 54 ساعت 1396/07/20 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۸۳۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SQL Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره LPIC1 - Linux Fundamentals & Basic Administration دانیال بهزادی 50 ساعت 1396/06/17 روزهای جمعه 14 الی 18 ۹۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل LPIC1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره فشرده و کاربردی BI ه Data Warehouse & ETL, OLAP & BI Modeling, Data Mining سعید یوسفی 65 ساعت 1396/07/02 روزهای یکشنبه سه شنبه 17 الی 20 ۱,۳۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره فشرده و کاربردی BI کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# سعید اسدی رجایی 24 ساعت 1396/07/02 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16 الی 20 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره MS .NET Fundamentals آموزش برنامه نویسی مقدماتی C# حمیدرضا بابازاده 24 ساعت 1396/07/16 روزهای یکشنبه سه شنبه 16 الی 20 ۳۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MS .NET Fundamentals کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش برنامه نویسی Programming in C#1 - Windows Forms حمیدرضا ایزدی متین 40 ساعت 1396/07/15 روزهای شنبه 16 الی 20 ۶۶۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Programming in C#1 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 نامشخص 40 ساعت 1396/07/20 روزهای پنج شنبه 14 الی 18 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HTML5 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره PHP مقدماتی و پیشرفته امیرحسین تیموری 40 ساعت 1396/06/24 روزهای جمعه 14 الی 18 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل PHP کلیک کنید.
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 محمدرضا بردال 40 ساعت 1396/07/11 روزهای یکشنبه سه شنبه 17:30 الی 20:30 ۸۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه نویسی پیشرفته Programming in C# (2) 70-483 محمدرضا بردال 36 ساعت 1396/06/29 روزهای چهارشنبه 17:30 الی 20:30 ۶۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Programming in C#2 کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش ASP.NET MVC 5 داریوش تصدیقی 40 ساعت 1396/07/14 جمعه ها 9:30 الی 13:30 ۸۲۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصب MVC کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Building Modern .Net Apps محمدرضا بردال 40 ساعت 1396/06/20 روزهای دوشنبه 17:30 الی 20:30 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Building Modern .Net Apps کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1396/07/22 روزهای شنبه چهارشنبه 16:30 الی 20:30 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید امیرحسین تیموری 30 ساعت 1396/06/31 روزهای جمعه 9 الی 13 ۸۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل Android Application Development کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره Fundamental Level of Software Testing - ISTQB نامشخص 24 ساعت 1396/06/30 روزهای پنج شنبه 14 الی18 ۷۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره ISTQB
ثبت نام آنلاین
دوره جامع طراحی سایت HTML CSS Dreamweaver Fireworks Flash JavaScript jQuery نامشخص 90 ساعت 1396/07/22 روزهای شنبه و دوشنبه 14 الی 17 ۱,۰۹۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره Web Design کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزشی ISMS، ممیزی داخلی و تشریح استاندارد ISO 27001:2013 نامشخص 24 ساعت 1395/06/25 شنبه یکشنبه دوشنبه 8 الی 16 ۶۸۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل ISMS کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره تحلیل لاگ، شناسایی و ردیابی حملات سایبری نامشخص 30 ساعت 1396/06/29 روزهای چهارشنبه 13 الی 17 ۸۳۰,۰۰۰ سرفصل دوره تحلیل لاگ، شناسایی و ردیابی حملات سایبری
ثبت نام آنلاین
دوره CEH - Certified Ethical Hacking امنیت نامشخص 40 ساعت 1396/06/06 روزهای دوشنبه 16 الی 20 ۱,۱۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره CEH کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره آموزش امنیت EC Council Certified Secure Computer User - CSCU نامشخص 16 ساعت 1396/06/25 روزهای شنبه 13 الی 16 ۴۵۰,۰۰۰ به زودی...
ثبت نام آنلاین
دوره مدیریت پروژه بر اساس PMBOK کامران ناپلیان 40 ساعت 1396/06/19 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 16 الی 20 ۷۵۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره HPE ATP Server Solutions v3 ساسان تافته 20 ساعت 1396/06/12 روزهای یکشنبه 17:30 الی 20:30 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل HP Servers کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات Information Technology Strategic Planning رضا کرمی 16 ساعت 1396/06/29 روزهای چهارشنبه 16 الی 20 ۶۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
ثبت نام آنلاین
دوره طراحی Data Center بر اساس استاندارد TIA 942 نامشخص 24 ساعت 1396/06/22 روزهای چهارشنبه 13 الی 17 ۶۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره DataCenter کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره معماری سازمانی مقدماتی Enterprise Architecture Fundamentals-EA1 رضا کرمی 16 ساعت 1396/06/25 روزهای شنبه 16 الی 20 ۷۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره معماری سازمانی مقدماتی
ثبت نام آنلاین
دوره معماری سازمانی پیشرفته مبتنی بر TOGAF 9 رضا کرمی 24 ساعت 1396/06/23 روزهای پنجشنبه 14 الی 18 ۸۵۰,۰۰۰ سرفصل دوره معماری سازمانی پیشرفته
ثبت نام آنلاین
دوره یکپارچه سازی سازمانی Enterprise Integration حمید رضا اقیری 16 ساعت 1396/06/16 روزهای پنجشنبه 9 الی 13 ۸۰۰,۰۰۰ سرفصل دوره یکپارچه سازی سازمانی
ثبت نام آنلاین
دوره Accelerated SAN Essentials ساسان تافته 40 ساعت 1396/06/14 روزهای سه شنبه 16 الی 20 ۸۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل SAN کلیک کنید
ثبت نام آنلاین
دوره جاوا Java SE 7 Programming & Developing Applications for the Java EE 6 Platform بلال مدحج 60 ساعت 1396/07/06 روزهای پنجشنبه 15 الی 18 ۱,۵۰۰,۰۰۰ برای مشاهده سرفصل دوره جاوا کلیک کنید
ثبت نام آنلاین