دوره Microsoft Back End Developer

دوره Microsoft Back End Developer

خلاصه دوره Microsoft Back End Developer:

این دوره برای دانشجویان و کلیه فراگیران رشته های مهندسی نرم افزار (یا رشته های دیگر) است که قصد دارند برنامه نویسی را به عنوان رشته کاری و تجربی آتی خود انتخاب نمایند. این دوره به صورت یک پکیچ آموزشی به شکلی تدوین شده است که کلیه مطالب ای که یک برنامه نویس Back-End به منظور تصاحب موقعیت های شغلی برنامه نویسی با تکنولوژی های مایکروسافت نیاز دارد را فراگیرد.


مدت دوره:

150 ساعت


پيش نياز:

- آشنایی کامل با زبان برنامه نویسی سی شارپ و مفاهیم برنامه نویسی شی گرا (گذراندن دوره Programming C#1)
- (SQL Server (Imp.


مخاطب:

دانشجویان و یا فارغ التحصیل های رشته های مختلف که قصد دارند برنامه نویسی را به صورت جدی و کاربردی دنبال نمایند


اهداف دوره :

1. در پایان این دوره فراگیران می توانند به عنوان برنامه نویسBack-End با تکنولوژی.Net موقعیت های شغلی متناسب را تصاحب نمایند.
2. فراگیر قادر خواهد بود، در تیم های طراحی نرم افزار در بخش کد نویسی سمت سرور (Back-End) شرکت نماید.
3. فراگیر قادر خواهد بود که در تیم های طراحی بانک اطلاعاتی شرکت نماید.
4. فراگیر قادر خواهد بود معماری لایه های سمت سرور را طراحی و پیاده سازی نماید.صحبت های تکمیلی مدرس دوره (مهندس رجایی) پیرامون دوره Back End Developer
سرفصل دوره :

- Chapter 1: Implement Data Access (24 hrs.)
o Part 1: Perform I/O Operations
o Part 2: LINQ (Querying and manipulate data)
o Part 3: XML and JSON
o Part 4: Serialize and Deserialize Data
- Chapter 2: Advanced C# (36 hrs.)
o Part 1: Multi-Tired Application Programming
o Part 2: Exception Handling
o Part 3: Asynchronous Programming
o Part 4: Task and Parallel Programming
o Part 5: Reflection, Metadata and Dynamic Programming
o Part 6: Localization and Globalization
o Part 7: Testing
- Chapter 3: ADO.NET Entity Framework (Code First Approach) (24 hrs.)
o Part 1: Introduction of data model
o Part 2: Creating Domain objects (POCO) and Configuration
o Part 3: Managing Database with EF Code First
o Part 4: Fitting EF concepts in Multi-Tired Application Programming
o Part 5: Advanced topics
 Mapping Stored Procedures
 Managing Transactions
 Calling Database objects
- Chapter 4: HTML and CSS and JavaScript and jQuery (24 hrs.)
o Part 1: Introducing HTML5 Tags
o Part 2: Creating form and collecting data
o Part 3: Styling HTML5 by using CSS3
o Part 4: Introduction to HTML5 APIs
o Part 5: Introduction to Adaptive or Responsive User Interface
o Part 6: Introduction to Boot Strap v4
- Chapter 5: ASP.NET MVC (42 hrs.)
o Part 1: Introduction to MVC Architecture
o Part 2:ASP.NET MVC Versus ASP.NET
o Part 3:Introduction to MVC conventions
o Part 4: Introduction to MVC Routing
o Part 5: Creating and using Controllers
o Part 6: Creating and using Models
o Part 7: Creating and using Views
o Part 8: Using MVC Extendibility points
 Using MVC Filters
 Using custom view engine and Customizing Razor View Engine
 Using Model Bindings
 Using Advanced Routing (Register Routing)
o Part 9:Introduction to Globalization and Localization
o Part 10: Design and Implement Security
 Using ASP.NET Identity
 Using Role Membership Authorization
 Using Claim Base Authorization
 Customizing ASP.NET Identity
o Part 11: Using Ajax and Ajax Helpers
o Part12: Using MVC Scaffolding and Customization
o Part 13: Web API


جزئیات سرفصل آموزشی دوره Microsoft Back End Developer را از طریق لینک زیر دریافت کنید:

سرفصل دوره سماتک